ПАЙГАМБАРЫБЫЗ (САВ) ЖОЛУККАН КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР ЖАНА СЫНООЛОР

Аллахтын элчилери тарых бойу адамдарды Аллахтын бар жана жалгыз экендигине ыйман келтирүүгө чакырышкан, аларга сонун ахлакты түшүндүргөн, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышкан.

Коомдорун Аллахтын ыраазычылыгы, кечирими жана бейишине жетүүгө чакырган бул куттуу инсандар тарыхтын ар кайсы доорлорунда баш тартуучулардын сөз менен басым жасоолоруна жана кол салууларына кабылышкан.

Бирок, Пайгамбарлар чындыктан баш тартуучулардын мындай басым жана кол салууларына эч качан алдырышкан эмес, бүт жашоолору боюнча оор жана сыймыктуу күрөшүн жүргүзүшкөн.

Аллахтын аларга жүктөгөн милдетин чоң бир сабыр жана бекемдик менен эң сонун аткарышкан, динге чакыруу кызматын ишке ашырышкан.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Аз.Мухаммед (сав) да өзүнөн мурдакы пайгамбарлар сыяктуу чыныгы динге чакыргандыгы үчүн мушриктердин сансыз азаптарына кабылган, акарат жана жалаалардан өлтүрүү аракетине чейин каапырлардын ар кандай кол салууларына жолуккан.

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) коомун чыныгы динге чакыруусу мушриктердин теңсиздик жана адилетсиздикке таянган системаларына сокку болгондуктан, алар Пайгамбарыбызга тоскоол болгулары келген.

Расулуллах (сав) аларды жалаң гана бир жана жалгыз Аллахка ыйман келтирүүгө чакырып жаткан.

Аталарынан аларга мурас калган негизсиз, батыл динин жана сыйынган жасалма кудайларын таштоолорун каалаган.

Коомунун алдыңкылары Пайгамбардын (сав) бул чакырыгын алар курган системага каршы чоң бир коркунуч катары көрүштү.

Себеби бардык макам, аброй, урмат, социалдык статус жана экономикалык күчтөрү аталарынан мураска калган бул негизсиз системанын үстүнө курулган эле.

Ошондуктан, Расулуллахтын (сав) чакырыгына тоскоол болуу үчүн ар кандай жолду колдонуп башташты.

Ага каршы уюшуп, өз ойлорунда аны шылдыңдашып, акарат сөздөр аралашкан сөздөрдү айтууга барышты, жалган жалаалар жабышты, ал жана анын жанындагы момундар менен болгон бардык социалдык жана экономикалык мамилелерин үзүштү.

Өчүгүп, жаман көргөн абалда таштар жана таяктар менен кол салууга барышып, куттуу Пайгамбарыбызды (сав) жарадар кылууга колдору барды.

Булардын эч бири аларды максатына жеткирбегендиктен, Аллахтын Элчисинин (сав) өмүрүнө кол салгууга чейин барып, көпкөндүк кылышты.

Бирок алар курган тузактардын баары Раббибиздин салих, ак ниеттүү момундарга убадасынын бир көрүнүшү катары бузулду. Себеби Аллах ыйман келтиргендерге мындай убада берген:

... Аллах каапырларга момундардын зыянына эч качан жол бербейт. (Ниса Сүрөсү, 141)

Ошондуктан, баш тарткандардын дин ахлагынын жайылышына тоскоолдук кылуу максаты менен курган бардык тузактары, бардык оюндары башынан бузулган абалда жаратылган. Чындыгында эле, Пайгамбарыбыз (сав) убагында да мушриктер жана баш тарткандар толугу менен жеңилишип, сүйүктүү Пайгамбарыбыз (сав) жана салих момундар дин ахлагына эң сонун чакырышкан жана жеңишке жетишкен.

Бул фильмде Аз. Мухаммед (сав) пайгамбарлык милдетин баштагандан баштап, баш тарткандардын ага жасаган басым жана кол салуулары жана Пайгамбарыбыздын (сав) каапырлардын мындай аракетине каршы көрсөткөн сабырдуу жана бекем күрөшү, өрнөк ахлагын көрөбүз.


ПайгамбарыбыздЫн (сав) чакырыгына каршы чыгуу

Мушриктер мурдакы пайгамбарларга кылган сыяктуу Сүйүктүү Пайгамбарыбыз (сав) чакырган акыйкат динди да жалганга чыгарышкан жана ага болбогон жалааларды жаап, күнөөлөшкөн.

Коомунун каапырлары Расулуллах (сав) Куран-ы Керимди өзү жазды деген абдан чоң жалааны жабышкан, ал тургай башкалардан жардам алды дегенге чейин барышкан.

Пайгамбарыбыз (сав)ды аруулайбыз.

Аяттарда баш тартуучулардын бул жалаалары мындайча кабар берилет:

Баш тартуучулар айтышты: «Бул (Куран) ал ойлоп тапкан бир жалган гана, өзү түзүп, ойлоп тапкан жана ага бир коом да жардам берген.» Мына ушинтип алар адилетсиздик жана жалаа менен келишти.

Жана айтышты: «Бул мурдакылардан калган жомоктор, башка бирөөгө жаздырып, ага эрте менен кечинде окулууда. (Фуркан Сүрөсү, 4-5)

Коому ыйман келтирүүсү үчүн аларга Куран менен чакыруу жасаган сүйүктүү Пайгамбарыбыз (сав) Аллахтын мээрими менен эң акылдуу жолдор менен дин ахлагын түшүндүрүп, аларга эң бекем далилдерди сунган жана эң сонун мисалдарды берген.

Буга карабастан, мушриктер бой көтөрүү, заалымдык жана кежирдиги себебинен ыйман келтирбөө үчүн тирешип, ар кандай кыйынчылыктарды чыгарышкан жана аталарынын дининен кайтпай кежирденишкен.

Мушриктер Расулуллахты (сав) жалганга чыгаруу үчүн акылга сыярлык жана чындыкка жакын эч кандай себеп таба алышпагандыктан, өздөрүнүн акылсыз ойлорунда шылдың кылуу, басмырлоо сыяктуу психологиялык азгырык ыкмалары менен адамдардын Пайгамбарыбыз ды (сав) ээрчишине тоскоол болууга аракет кылышкан.

Мушриктердин мындай мамилелери тарых бойунча бардык пайгамбарлар жана салих момундар туш болгон көрүнүш. Аллах Куранда өтмүштөгү пайгамбарлардын да ушул сыяктуу абалга жолукканын жана Өзүнүн чын көңүлдүү салих момундардын жардамчысы экендигин Куранда мындайча билдирет:

Ант болсун, сенден мурда да элчилер жалганга чыгарылышты, аларга жардамыбыз келгенге чейин жалганга чыгарылганына жана азапка туш болгонуна сабыр кылышты. Аллахтын сөздөрүн (убадаларын) өзгөртө алуучу эч ким жок. Ант болсун, жөнөтүлгөн элчилердин кабарларынын бир бөлүгү сага да келди. (Энъам Сүрөсү, 34) 

Башка бир аятта болсо Аллахтын элчилерин жалганга чыгаргандардын жана аларга жалаа жабуу менен кыйынчылык жана азап берүүгө аракет кылгандардын аягы, мындай мамилелеринен кайтып, тообо кылышпаса, кандай болоору ачык жана так билдирилүүдө:

Ант болсун, Биз бардык үммөткө: «Аллахка кулчулук кылгыла жана тагуттан сактангыла» (деп чакырык кылышы үчүн) бир элчи жөнөттүк. Мына ушинтип алардын кээ бирлерине Аллах хидаят берди, алардын кээ бирлери болсо адашышты. Эми жер бетин кыдырып, жалганга чыгаргандар туш болгон жыйынтыкты көргүлө. (Нахл Сүрөсү, 36)

Аятта да кабар берилгендей, Аллахтын салих, дурус, ак көңүлдүү, Аллахтан корккон жана Аллахты абдан сүйгөн элчилерине жасалган адилетсиздиктер дүйнөдө да, акыретте да жазасыз калбайт.

Аягында Пайгамбарыбыз (сав) жана жанындагы момундар баш таруучуларды жеңишкен жана баш тартуучулар Аллах убада кылган азаптуу натыйжага туш болушкан.
 

ПАЙГАМБАРЫБЫЗ ДЫН (САВ) ЖАЛААЛАРГА ТУШ БОЛУШУ

Баш тартуучулардын Аллахтын элчилерине каршы эң көп колдонгон күрөш ыкмаларынын бири – бул жалган жалаалар.

Куранда Аллахтын элчилерине жана аларды ээрчиген салих адамдарга көптөгөн жаман жалаалар жабылганы билдирилет.

Жалаа – миңдеген жылдардан бери жер жүзүндө ахлаксыздык жана бузукулукту жайууну каалаган каапырлардын диндар, салих жана сонун ахлактуу адамдарга каршы колдонгон жана бири-бирине мурас катары калтырган бир ыкма.

Бул адамдар өз ойлорунда жалаа жабуу аркылуу ыйман келтиргендерди күчүн кайтарганга, аларды туура жолдон кайтарууга аракет кылышат.

Бул ыкма тарых бойу Аз.Нухтан Аз.Сулайманга, Аз.Мусадан Пайгамбар Мырзабыз Аз.Мухаммедге (сав) чейин Аллахтын бардык элчилерине жана алардын жанындагы момундарга каршы колдонулган.

Бирок, абдан маанилүү жана так бир чындык бар: Эч кайсы жалаа жабуучу максатына жете алган эмес жана элчилердин Аллах тарабынан берилген милдеттерин аткарышына тоскоол боло алган эмес.

Тескерисинче, жабылган жалаалар момундардын толкунданууларын өстүргөн жана Аллахка мындан да көбүрөөк жакындашуусуна себеп болгон.

Куттуу элчилер аларга багытталган жалааларды дайыма өрнөктүү сабыр жана тобокелдүүлүк менен тосуп алышкан жана каапырлардын басымдарына эч качан мойун сунушкан эмес.

Аллах буйрук кылган ахлакты жашоону жана адамдарды туура жолго чакырууну улантышкан.

Пайгамбарыбыз Аз.Мухаммеддин (сав) жашоосу да элчилер тарых бойу жолуккан жалаа мисалдарына толо.

Мушриктер Пайгамбар Мырзабызга (сав) түздөн-түз өзүнө жана куттуу үй-бүлөсүнө жалаа жабууга аракет кылуу аркылуу ага кысым көрсөтүүгө, өз ойлорунда аны чындык жолундагы күрөшүнөн кайтарууга аракет кылышкан.

Коомунун баш тартуучулары өз ойлорунда Пайгамбарыбызды (сав) таасирсиз кылуу, адамдарды андан алыстатуу үчүн аны ар түрдүү жалаалар менен каралоону көздөшүп, аны өз кызыкчылыгы үчүн адамдарды жанына топтоп жатат деген жалганды жайганга аракет кылышкан.

Аллахтын Элчиси (сав) мушриктердин бардык бул жалааларынан алыс жана аруу, таза.

Чындыкта болсо, Аз.Мухаммед (сав) бардык башка пайгамбарлар жана салих Мусулмандар сыяктуу эле эч кандай дүнүйөлүк мансап же пайданы көздөгөн эмес.

Адамдардан эч кандай акы жана бир нерсе күтпөстөн, жалаң гана Аллахтын ыраазычылыгын, кечиримин жана бейишин каалаган, аларды Аллахтын жолуна чакырган жана аларга акырет жашоосун эстеткен.

Аллах аяттарында баш тартуучулардын мындай адилетсиз жана калп сөздөрүнө жооп катары Пайгамбар Мырзабыздын (сав) адамдардан бир акы же бир нерсе сурабаганын мындайча билдирет:

Чындыгында болсо сен бул үчүн алардан бир акы да сураган жоксуң. Ал ааламдар үчүн бир кеңеш жана эскертүү гана. (Йусуф Сүрөсү, 104)

 

Курандын башка бир канча аяттарында Аллах Өз элчисин мушриктер жапкан жаман жалаалардан аруулоодо.

Бул аяттардын кээ бирлери мындайча:

Ээңер (досуңар болгон пайгамбар) адашкан жана азгырылган жок. Ал өз каалоосунан, ойунан чыгарып сүйлөбөйт. (Айткан) ал нерселери вахий кылынып жаткан бир вахий гана. (Нежм Сүрөсү, 2-4)

Же өз элчилерин таанышкан жокпу, эми андан баш тартышууда? Же: «Анда бир келесоолук бар» дешеби? Жок, ал чындык менен келди жана алардын көбү чындыкты жаман тосуп жатышат. (Мүминун Сүрөсү, 69-70)

Мына ушундай; алардан мурдакылар да бир элчи келсе эле, сөзсүз: «Сыйкырланган жана жин тийген» деп айтышкан. Алар муну (тарых бойу) бири-бирине осуят кылыштыбы? Жок; алар «адашкан жана көпкөн» бир коомдор. (Зарият Сүрөсү, 52-53)

Баш тартуучулардын момундарга жалаа жабышы, аларга каршы көңүл калтырарлык сөздөр айтышы жана мунун Аллахтын өзгөрбөгөн бир мыйзамы экендиги Куранда кабар берилген бир чындык.

Мушриктердин пайгамбарларга жапкан жалааларынын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө да баш тартуучулар тарабынан момундарга каршы көп колдонулууда.

Калпычылык, акылдан ажырагандык, сыйкырчылык, адашкандык, мансап жана бийлик артында болуу, көпкөндүк, өзүмчүлдүк, ахлаксыздык, динди өзгөртүүнү каалоо мындай жаман жалаалардын кээ бирлери.

Бир момунга жабылган жалаанын чоңдугу ал момундун ыйманынын жогорулугу, дин ахлагын жашоодогу бекемдиги жана сабырын көрсөткөн далилдердин бири.

Мындай учурларда Мусулмандар абдан акылдуу болушу зарыл, момун бир туугандарына жабылган жалааларга ишенип, жаман күмөн жана жоромол жасабашы, адилетсиздик кылбашы керек.

Ал тургай жалаа жапкандарга бул жалааларына ишенбегенин жана маани бербегенин көрсөтүү менен жалаа жабуучулардын тузактарын бузуу багытында аракет кылышы зарыл.

Адамдардын көпчүлүгүнүн жалаага кошулуп, Мусулмандарга каршы болушу эч качан жалаанын чындык экенин көрсөтпөйт. Муну унутпаш керек.

Себеби Аллах бир аятында адамдардын көпчүлүк бөлүгүн ээрчүүнүн жолдон адаштырышы мүмкүн экендигин билдирген:

Жер бетиндегилердин көпчүлүгүн ээрчисең, сени Аллахтын жолунан адаштырып-азгырышат. Алар күмөндөрүнө гана таянышат жана алар жалаң гана «күмөн жана божомол менен» жалган сүйлөшөт. (Энъам Сүрөсү, 116)

Өзгөчө Мусулманга тагылган күнөө, айыптар Аллахка баш көтөргөн адамдардан келген болсо, буга кандай мамиле кылуу керек экени Куранда мындайча билдирилет:

Эй ыйман келтиргендер, эгер бир фасык (бузуку) силерге бир кабар алып келсе, аны «жакшылап изилдегиле». Болбосо билбестик менен бир коомго жамандык кылып алып, кийин кылгандарыңарга бушайман болосуңар. (Хужурат Сүрөсү, 6)

 
ПАЙГАМБАРЫБЫЗГА (САВ) УЮШТУРУЛГАН КОЛ САЛУУЛАР

Тарыхтын бардык доорлорунда каапырлар ар кандай жолдор менен ыйман келтиргендерди коркутууга, аларды артка кайтарууга аракет кылышкан.

Эң көп чабуулдарын болсо Элчилерге багытташкан.

Бирок элчилер бардык күчтүн Аллахка тиешелүү экендигин билгендиктен, баш тарткандардын мындай чабуулдарынан эч кандай коркууга же үмүтсүздүккө кабылышкан эмес.

Пайгамбар Мырзабыз (сав) адамдарга Аллахтын динин түшүндүргөн сайын коомунун алдыңкыларынан келген тескери аракеттер да улам өсүп бараткан.

Алдыңкы бай, атактуулар Расулуллахтын (сав) башчылыгы менен дин ахлагынын абдан ылдам жайылып баратканын жана шылдың, акарат, жалаа жана ушул сыяктуу басмырлоо ыкмаларынын ишке жарабаганын көрүшкөн.

Ошондуктан, Куттуу Пайгамбарыбызга (сав) тузак куруу сыяктуу өз ойлорунда мындан да «натыйжалуу» ыкмаларды колдонууга бел байлашты.

Куранда баш тартуучулардын бул планы мындайча кабар берилет:

Ал баш тарткандар сени камоо же өлтүрүү же сүргүн кылуу максаты менен тузак курушкан эле. Алар бул тузакты куруп жатышканда, Аллах да бир тузак (бир жооп) куруп жаткан. Аллах тузак куруучулардын жакшысы. (Энфал Сүрөсү, 30)

Аяттагы «тузак» сөзү көңүл бурат:

Баш тарткандар Пайгамбарыбызга (сав) ачык кол салуу ордуна «тузак», башкача айтканда, жашыруун кол салуу уюштуруу менен аны токтотууну каалашкан.

Бул жашыруун план – Пайгамбарыбызды (сав) камоо, өлтүрүү же сүргүнгө айдоону максат кылган бир план эле.

Бирок аятта билдирилгендей, баш тартуучулар Элчилерге эч кандай жол менен эч зыян бере алышпайт.

Элчилерди Аллах милдеттендирген жана аларды коргой турган да – жалгыз Аллах.

Жана чыныгы зыян тартуучулар, аятта билдирилгендей, Аллахтын элчилерине тузак кургандар болот.

Куранда көптөгөн аятта Пайгамбарларга каршы жасалган кол салуулар баяндалат.

Дээрлик бүт Пайгамбарлар коомдун алдыңкылары тарабынан өлүм, түрмө же кыйноо менен эскертилип, коркутулушкан жана мындай эскертүүлөр да көбүнчө чыныгы кол салууга айланган.

Пайгамбарды жана аны менен бирге Аллахка ыйман келтиргендерди жолдорунан кайтаруу үчүн алардын бир бөлүгүн өлтүрүшкөн, бир бөлүгүн болсо өлтүрүүгө аракет кылышкан.

Өзгөчө Пайгамбарларды өлтүрүү менен Аллахтын динин жок кыла алабыз, башка ыйман келтиргендерди да диндеринен кайтара алабыз деп ойлошкон. Шек жок, бул Куранда да кабар берилгендей, алардын акыл жүгүртө албаган, акылсыз коом экенин көрсөтөт.

Пайгамбар Мырзабыз (сав) да жашоосу боюнча баш тартуучулардын өлтүрүү аракеттерине кабылган.

Мушриктер бат бат өз ара чогулушуп, Расулуллахты (сав) өлтүрүү үчүн пландар курушкан.

Эң аягында Эбу Жахилдин планына ылайыктуу чечимге келишти.

Бул план боюнча ар бир уруудан күчтүү, ишенимдүү, куралдуу бир жаш жигит тандалат жана баары чогуу бир учурда Расулуллахка (сав) кол салып, өз ойлорунда аны өлтүргөнгө колдору бармак.

Мунун аягында өз ойлорунда Пайгамбарыбыздын (сав) үй-бүлөсү бардык Курейш уруулары менен согуша алмак эмес жана Курейш да аларга кун төлөө менен кутулуп кетмек эле.

Бирок Аллах мушриктердин бул пландарынын ишке ашышына уруксат берген жок.

Пайгамбар Мырзабыз (сав) мушриктер анын үйүн курчаган түнү Аз. Эбубекир менен бирге Меккени таштап, Мединага көч (хижрат) кылуу үчүн жолго чыкты.

Үйүнүн айланасында күткөн мушриктер Аллахтын бир укмушу (мужизасы) катары Пайгамбарыбызды байкабай калышты. Абалды кийин гана түшүнгөн мушриктер эрте менен куттуу Пайгамбарыбыз (сав) жана анын досунун артынан түшүштү.

Бирок Аллахтын мээрими жана коргоосу менен мушриктер аларды колго түшүрө алышпады жана эч кандай зыян да бере алышпады.

Риваяттарда жубайы Аз.Хатижанын Пайгамбар Мырзабызга (сав) пайгамбарлык милдети берилгенден кийин аны эхли китептен алим бир киши болгон тууганынын уулу Варака менен тааныштырганы айтылат.

Вараканын Пайгамбар Мырзабыз (сав) жөнүндө айткан төмөнкү сөздөрү абдан кызыктуу:

«Варака ханифтерден (б.а., жалгыз Кудайга ишенгендерден) эле. Тоорот жана Инжилди окуган, Ибрани тилин жана эски диндерди билген бир улгайган киши эле. Варака Пайгамбарыбызды (сав) тыңдагандан кийин: «Сүйүнчү сага эй Мухаммед, Аллахка ант ичемин, сен Аз.Иса кабар берген акыркы Пайгамбарсың. Сен көргөн периште сенден мурда Женаб-ы Хакк Мусага жөнөткөн Жебрейил периште. Аттиң жаш богонумда жана коомуң сени мекениңден чыгарган күндөрдө сага жардамчы боло алганымда кана... Коому тарабынан душмандыкка кабылбаган, азап көрбөгөн эч кайсы Пайгамбар жок... (56) деди. Арадан көп өтпөстөн Варака өлдү.»(Sahih el-Buhari, 1/3;Tecrid Tercemesi, 1/3-10., Hadis No:3)

Баш тарткандар Аз.Мухаммед (сав) жана анын жанындагы момундарды жашаган жеринен сүрүп чыгаруу менен аларды тарката алабыз, күчтөрүн азайтып, жок кыла алабыз деп ойлошкон эле.

Чындыгында болсо Аллах чыныгы кыйроого Пайгамбарларын мекендеринен чыгаргандар кабылаарын бир аятында мындайча кабар берет:

Сени сүрүп чыгарган өлкөңдөн күч жагынан күчтүүрөөк канчалаган өлкөлөр бар эле, биз аларды кыйраттык жана алардын эч кандай жардамчысы болбоду. (Мухаммед Сүрөсү, 13)

Бул – Аллахтын ар кайсы доордо болуп келген бир мыйзамы.

Адамдарды диндеринен улам мекендеринен чыгаргандардын өздөрүнүн да ал жерде көпкө жашашы мүмкүн эмес.

Пайгамбарыбыз Аз.Мухаммед (сав) да таштап кетүүгө аргасыз болгон Меккеге кийинчерээк жанындагы момундар менен бирге кайра кайткан жана баш тарткандарды толугу менен баш ийдирген.

Мушриктер күткөндүн тескерисине момундар бөлүнүп, таркап кеткен эмес, тескерисинче андан да күчтөнүп, ынтымагы бекемдеген.

Бул абал момундарга каршы курулган эч кайсы биримдиктин ийгиликке жете албастыгын көрсөтөт жана абдан маанилүү бир чындык.


баш тарткандар пайгамбарларга курган тузактар башынан бузулган абалда курулган

Баш тарткандар бир  топ ар кандай ыкмаларды колдонуу менен өз ойлорунда Пайгамбарлардын динге чакырыгын токтото алабыз деп ойлошкон.

Себеби Аллахтын бүт нерсени тагдырда аныктап койгонуна жана ар дайым момундардын жардамчысы экенине акылдары жеткен эмес.

Улуу Аллах тагдырда баш тартуучулар (каапырлар) курган бул тузактарды, али алар эң башында аны куруп жатышканда, кийин алардын өз зыянына айлана турган бир абалда жараткан.

Канчалык ар тараптуу жана акылдуу пландалган сыяктуу көрүнбөсүн, каапырлардын тузактары сөзсүз бузулат жана өз зыяндарына айланат.

Бул – Аллах Куранда кабар берген бир убада.

Каапырлар курган тузактардын жана жашыруун пландардын максатына жетпеши жана өз зыяндарына айланаары кабар берилген Куран аяттарынын кээ бирлери мындай:

... Бирок аларга бир эскертүүчү-коркутуучу келгенде, (бул алардын) жек көрүүлөрүнөн башкасын көбөйткөн жок. Же бетинде бой көтөрүп жана жамандыкты пландап түзүшчү. Чындыгында тузак өз ээсинен башкасын ороп-курчабайт. Эми алар мурдакылардын сүннөтүнөн башкасын күтүп жатышабы? Сен Аллахтын сүннөтүндө (мыйзамында) эч кандай өзгөрүү таба албайсың жана сен Аллахтын сүннөтүндө эч кандай бир артка кайтуу да таба албайсың. (Фатыр Сүрөсү, 42-43)

Алар тузактуу бир план курушту. Биз да (алардын тузагына каршы) алар байкабаган бир тузак курдук. Эми сен алар курган тузактын жыйынтыгын кара; Биз аларды жана коомдорун тобу менен жер менен жексен кылдык. (Немл сүрөсү, 50-51)

Пайгамбарларга каршы каапырлар тарабынан даярдалган жана жамандык сыяктуу көрүнгөн ар кандай план, тузак, жалаа жана жашыруун аракеттер сөзсүз түрдө Пайгамбарлар үчүн абдан чоң бир жакшылыкка айланат.

Себеби Аллахтан башка эч кандай күч жок.

Бардык тузактарды жаратуучу – Улуу Аллах.

Аллах тагдырда баш тарткандардын момундарга каршы курган тузактарын сөзсүз бузула турган жана момундардын пайдасына, каапырлардын болсо зыянына боло турган бир абалда жараткан.

Мусулмандарга каршы тузак даярдаган адам муну өз акылым менен курдум деп ойлойт.

Чындыгында болсо бул адам да Аллахка мойун сунган.

Кичинекей да бир өзгөрүү болбостон, дал Аллах буйругандай тузакты курат. Бул чындык аятта мындайча билдирилет:

Алардан мурдакылар да жашыруун пландар курушкан эле; бирок план куруунун (алдын алуу, тузакка жооп берүүнүн) баары Аллахка тиешелүү. Ар бир жандын эмне топтогонун Ал билет. Бул мекендин аягы кимдики экенин каапырлар абдан жакында билишет. (Рад Сүрөсү, 42)

Каапырлардын курган тузактарды жалаң гана өз зыянына кураары болсо Куранда мындайча билдирилген:

Мына ушинтип, Биз ар бир өлкөнүн алдыңкыларын ал жерде жашыруун тузактар курсун деп ал жердин кылмышкер-күнөөкөрлөрү кылдык. Чындыгында болсо алар жашыруун тузактарын жалаң гана өздөрүнө курушат да муну байкай алышпайт. (Энъам Сүрөсү, 123)

Пайгамбарларга каршы курулган жашыруун пландар тыштан карагандарга аларды кыйынчылыкка салган сыяктуу көрүнүшү мүмкүн.

Бирок Аллахтын тузак кургандар үчүн даярдаган бир мыйзамы бар жана Аллах элчилерге болгон убадасын сөзсүз аткарат. Пайгамбарлар жана салих момундар сөзсүз жеңишке ээ болушат.

Бул – Аллахтын өзгөрбөс бир мыйзамы.

Бул мыйзам көптөгөн Куран аяттарында билдирилген.

Булардын кээ бирлери төмөнкүлөр:

Ант болсун, жөнөтүлгөн кулдарыбызга (бул) сөзүбүз өткөн: Чындыгында алар сөзсүз жардам жана жеңишке жетишет. Жана эч шек жок, биздин аскерлерибиз – жеңишке жете турган ушулар. (Саффат Сүрөсү, 171-173)

Ким Аллахты, Элчисин жана ыйман келтиргендерди дос (вели) тутса, эч шек жок, жеңишке жете тургандар – Аллах тараптарлары. (Маиде Сүрөсү, 56)

Пайгамбарлардын жашоосу каапырлардын тузактарына каршы жетишилген жеңиш мисалдарына толо.

Мисалы, Фараон бардык эркек балдарды өлтүрүп, өз ойунда алдын алуучу чаралар көргөн, ыймандууларды азаптаган, бирок Аз.Мусага тоскоолдук кыла алган эмес.

Коому Аз.Ибрахимге тузак куруп, аны отко таштаган, бирок Аллах отту салкын кылып, аны куткарган.

Аз.Жусупту бир туугандары кудукка таштоо менен жок кылууну каалашкан, бирок Аллах бардык тузактарды тескерисине айландырып, Аз.Жусупту ал жерден куткарып, казына башчылыгына алып келген.

Аз.Исага да тузак курулган, аны өлтүрүүнү каалашканда, Аллах Аз.Исаны асманга көтөргөн жана алар эч күтпөгөн бир жол менен каапырлардын тузактарын бузган.

Аллах каалаганын каалагандай жаратуучу жана Элчилерине сөзсүз жеңиш берүүчү.

 
жыйынтык

Каапырлар ар кайсы доордо жашоолорун Аллахтын ыраазычылыгына жетүүгө арнаган момундарды өздөрүнүн бузуку системасына каршы чоң бир коркунуч катары көрүшкөн.

Ошондуктан, Ислам тарыхы анализ кылынганда, Пайгамбар Мырзабыздын (сав) жолунан жүрүп, Аллах жолунда күрөшкөн момундардын каапырлардын ар кандай кол салууларына, басым, зулумдук жана тоскоолдуктарына кабылганы байкалат. Каапырлардын алдыңкыларынын тынымсыз көзөмөл жана куугунтугу астында болуу, алар тарабынан түрмөгө камалуу, азап тартуу, коркутулуу, жалаага кабылуу, өлтүрүү аракетине жолугуу - бул тарых бойу Аллах жолунда күрөшкөн адамдар жолуккан окуялар.

Каапырлар Аллахтын динине чын жүрөктөн баш ийген, салих, ак көңүлдүү, чечкиндүү жана жашоолорун Ислам ахлагын жайууга арнаган момундарга Расулуллахка (сав) кылган сыяктуу ар кандай ыкмалар менен тоскоол болууга аракет кылышат.

Бирок тыштан караганда абдан кыйынчылык жана азаптуудай көрүнгөн мындай абалдардын Аллахка толугу менен баш ийген, жалаң гана Ага таянып, ишенген момундар үчүн руханий бир сабак алуу чөйрөсү экенин унутпаш керек.

Аллахтын ыраазычылыгын, кечиримин жана бейишин үмүт кылган момундар үчүн мындай кыйынчылыктар чындыгында бир кубаныч жана бейпилдиктин булагы, тазалануу жолу.

Аллахка көбүрөөк жакындоо, Анын аяттарына күбө болуу жана Аллахтын момундарды жакындан карап, коргогонун көрүү мүмкүнчүлүгү.

Пайгамбарлар жана каапырлар арасындагы мындай күрөштөрдүн баары Аллах белгилеген тагдыр бойунча жүрөт.

Момундарды да, душмандарын да жараткан – Аллах.

Куранда Аллахтын Элчилер үчүн атайын душмандар жаратканы кабар берилет:

Мына ушинтип, ар бир пайгамбарга адам жана жин шайтандарынан бир душман кылдык. Аллардан кээ бирлери кээ бирлерин алдоо үчүн кооз сөздөршыбырашат. Раббиң кааласа, муну кылышпайт эле. Андай болсо, аларды жалган катары куруп жаткандары менен өз башына ташта. (Энъам Сүрөсү, 112)

Мына ушундай; Биз ар бир пайгамбарга кылмышкер-күнөөкөрлөрдөн бир душман кылдык. Жол көрсөтүүчү жана жардамчы катары Раббиң жетет. (Фуркан Сүрөсү, 31)

Күрөштүн эки тарабын да Аллах жараткандыктан, анын жыйынтыгын да Ал аныктайт.

Аллах Элчилердин тагдырына жеңишке жетишүүнү жазган.

Элчилердин жеңилиши мүмкүн эмес.

Бул чындык Куранда мындайча кабар берилет:

Аллах жазып койгон: «Ант болсун, Мен жеңишке жетишем жана элчилерим да.» Чындыгында, Аллах – эң улук күч-кубат ээси, күчтүү жана баарынан жогору. (Мүжаделе Сүрөсү, 21)

 

ЭКРАН ЖАЗУУЛАРЫ

00.54- 01.11

ПАЙГАМБАРЫБЫЗ (САВ) ЖОЛУККАН КЫЙЫНЧЫЛЫК ЖАНА СЫНООЛОР

 
05.29-05.37

... Аллах каапырларга момундардын зыянына эч качан жол бербейт. (Ниса Сүрөсү, 141)                                         

 
07.21-07.30

  Пайгамбарыбыздын (сав) чакырыгына каршы чыгуу

 
08.17-08.48

Баш тартуучулар айтышты: «Бул (Куран) ал ойлоп тапкан бир жалган гана, өзү түзүп, ойлоп тапкан жана ага бир коом да жардам берген.» Мына ушинтип алар адилетсиздик жана жалаа менен келишти.

Жана айтышты: «Бул мурдакылардан калган жомоктор, башка бирөөгө жаздырып, ага эрте менен кечинде окулууда. (Фуркан Сүрөсү, 4-5)

 
10.23-10.47

Ант болсун, сенден мурда да элчилер жалганга чыгарылышты, аларга жардамыбыз келгенге чейин жалганга чыгарылганына жана азапка туш болгонуна сабыр кылышты. Аллахтын сөздөрүн (убадаларын) өзгөртө алуучу эч ким жок. Ант болсун, жөнөтүлгөн элчилердин кабарларынын бир бөлүгү сага да келди. (Энам Сүрөсү, 34)

 
11.12-11.39

 Ант болсун, Биз бардык үммөткө: «Аллахка кулчулук кылгыла жана тагуттан сактангыла» (деп чакырык кылышы үчүн) бир элчи жөнөттүк. Мына ушинтип алардын кээ бирлерине Аллах хидаят берди, алардын кээ бирлери болсо адашышты. Эми жер бетин кыдырып, жалганга чыгаргандар туш болгон жыйынтыкты көргүлө. (Нахл Сүрөсү, 36)

 
12.25-12.36

Бул фильмдин даярдалышында Харун Яхья эмгектеринен пайдаланылды.

www.harun-yahya.com-www.harunyahya.net

 
12.40-12.50

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН (САВ) ЖАЛААЛАРГА ТУШ БОЛУШУ

 
17.15-17.28

Чындыгында болсо сен бул үчүн алардан бир акы да сураган жоксуң. Ал ааламдар үчүн бир кеңеш жана эскертүү гана. (Йусуф Сүрөсү, 104)


17.49-18.05

Ээңер (досуңар болгон пайгамбар) адашкан жана азгырылган жок. Ал өз каалоосунан, ойунан чыгарып сүйлөбөйт. (Айткан) ал нерселери вахий кылынып жаткан бир вахий гана. (Нежм Сүрөсү, 2-4)


18.24-19.04

Же өз элчилерин таанышкан жокпу, эми андан баш тартышууда? Же: «Анда бир келесоолук бар» дешеби? Жок, ал чындык менен келди жана алардын көбү чындыкты жаман тосуп жатышат. (Мүминун Сүрөсү, 69-70)

Мына ушундай; алардан мурдакылар да бир элчи келсе эле, сөзсүз: «Сыйкырланган жана жин тийген» деп айтышкан. Алар муну (тарых бойу) бири-бирине осуят кылыштыбы? Жок; алар «адашкан жана көпкөн» бир коомдор. (Зарият Сүрөсү, 52-53)


21.18-21.39

Жер бетиндегилердин көпчүлүгүн ээрчисең, сени Аллахтын жолунан адаштырып-азгырышат. Алар күмөндөрүнө гана таянышат жана алар жалаң гана «күмөн жана божомол менен» жалган сүйлөшөт. (Энъам Сүрөсү, 116)

 
21.57-22.19

Эй ыйман келтиргендер, эгер бир фасык (бузуку) силерге бир кабар алып келсе, аны «жакшылап изилдегиле». Болбосо билбестик менен бир коомго жамандык кылып алып, кийин кылгандарыңарга бушайман болосуңар. (Хужурат Сүрөсү, 6)

 
22.21-22.32

ПАЙГАМБАРЫБЫЗГА (САВ) УЮШТУРУЛГАН КОЛ САЛУУЛАР

 
24.07-24.27

Ал баш тарткандар сени камоо же өлтүрүү же сүргүн кылуу максаты менен тузак курушкан эле. Алар бул тузакты куруп жатышканда, Аллах да бир тузак (бир жооп) куруп жаткан. Аллах тузак куруучулардын жакшысы. (Энфал Сүрөсү, 30)

 
29.12-30.00

«Варака ханифтерден (б.а., жалгыз Кудайга ишенгендерден) эле. Тоорот жана Инжилди окуган, Ибрани тилин жана эски диндерди билген бир улгайган киши эле. Варака Пайгамбарыбызды (сав) тыңдагандан кийин: «Сүйүнчү сага эй Мухаммед, Аллахка ант ичемин, сен Аз.Иса кабар берген акыркы Пайгамбарсың. Сен көргөн периште сенден мурда Женаб-ы Хакк Мусага жөнөткөн Жебрейил периште. Аттиң жаш богонумда жана коомуң сени жериңден чыгарган күндөрдө сага жардамчы боло алганымда кана... Коому тарабынан душмандыкка кабылбаган, азап көрбөгөн эч кайсы Пайгамбар жок... (56) деди. Арадан көп өтпөстөн Варака өлдү.»(Sahih el-Buhari, 1/3;Tecrid Tercemesi, 1/3-10., Hadis No:3)


30.31-30.47

Сени сүрүп чыгарган өлкөңдөн күч жагынан күчтүүрөөк канчалаган өлкөлөр бар эле, биз аларды кыйраттык жана алардын эч кандай жардамчысы болбоду. (Мухаммед Сүрөсү, 13)

 
31.58-32.09

Бул фильмдин даярдалышында Харун Яхья эмгектеринен пайдаланылды.

www.harun-yahya.com-www.harunyahya.net
 

 32.12-32.22

баш тарткандар пайгамбарларга курган тузактар башынан бузулган абалда курулган

 
33.38-34.17

... Бирок аларга бир эскертүүчү-коркутуучу келгенде, (бул алардын) жек көрүүлөрүнөн башкасын көбөйткөн жок. Же бетинде бой көтөрүп жана жамандыкты пландап түзүшчү. Чындыгында тузак өз ээсинен башкасын ороп-курчабайт. Эми алар мурдакылардын сүннөтүнөн башкасын күтүп жатышабы? Сен Аллахтын сүннөтүндө (мыйзамында) эч кандай өзгөрүү таба албайсың жана сен Аллахтын сүннөтүндө эч кандай бир артка кайтуу да таба албайсың. (Фатыр Сүрөсү, 42-43)


34.35-34.54

Алар тузактуу бир план курушту. Биз да (алардын тузагына каршы) алар байкабаган бир тузак курдук. Эми сен алар курган тузактын жыйынтыгын кара; Биз аларды жана коомдорун тобу менен жер менен жексен кылдык. (Немл сүрөсү, 50-51)


36.07-36.29

Алардан мурдакылар да жашыруун пландар курушкан эле; бирок план куруунун (алдын алуу, тузакка жооп берүүнүн) баары Аллахка тиешелүү. Ар бир жандын эмне топтогонун Ал билет. Бул мекендин аягы кимдики экенин каапырлар абдан жакында билишет. (Рад Сүрөсү, 42)

 
36.43-37.03

Мына ушинтип, Биз ар бир өлкөнүн алдыңкыларын ал жерде жашыруун тузактар курсун деп ал жердин кылмышкер-күнөөкөрлөрү кылдык. Чындыгында болсо алар жашыруун тузактарын жалаң гана өздөрүнө курушат да муну байкай алышпайт. (Энъам Сүрөсү, 123)

 
37.52-38.10

Ант болсун, жөнөтүлгөн кулдарыбызга (бул) сөзүбүз өткөн: Чындыгында алар сөзсүз жардам жана жеңишке жетишет. Жана эч шек жок, биздин аскерлерибиз – жеңишке жете турган ушулар. (Саффат Сүрөсү, 171-173)

 
38.20-38.32

Ким Аллахты, Элчисин жана ыйман келтиргендерди дос (вели) тутса, эч шек жок, жеңишке жете тургандар – Аллах тараптарлары. (Маиде Сүрөсү, 56)

 
40.06-40.13

ЖЫЙЫНТЫК

 
43.20-43.44

Мына ушинтип, ар бир пайгамбарга адам жана жин шайтандарынан бир душман кылдык. Аллардан кээ бирлери кээ бирлерин алдоо үчүн кооз сөздөршыбырашат. Раббиң кааласа, муну кылышпайт эле. Андай болсо, аларды жалган катары куруп жаткандары менен өз башына ташта. (Энъам Сүрөсү, 112)

 
43.55-44.08

Мына ушундай; Биз ар бир пайгамбарга кылмышкер-күнөөкөрлөрдөн бир душман кылдык. Жол көрсөтүүчү жана жардамчы катары Раббиң жетет. (Фуркан Сүрөсү, 31)

 
44.49-45.05

Аллах жазып койгон: «Ант болсун, Мен жеңишке жетишем жана элчилерим да.» Чындыгында, Аллах – эң улук күч-кубат ээси, күчтүү жана баарынан жогору. (Мүжаделе Сүрөсү, 21)


45.43-45.51

Бул фильмдин даярдалышында Харун Яхья эмгектеринен пайдаланылды.

www.harun-yahya.com-www.harunyahya.net

2010-05-10 23:25:30

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."