ПАЙГАМБАРЫБЫЗ (САВ)ДЫН ШЕМАИЛ-И ШЕРИФИ (ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ)

Пайгамбар Мырзабыз (сав) адилеттүү, боорукер, мээримдүү жана тынчтыкты, ынтымакты сүйгөн бир адам эле. Токтоо, сабырдуу, эр жүрөк, жөнөкөй жана чечкиндүү кулк-мүнөзгө ээ бир элчи эле. Анын мындай сонун ахлак өзгөчөлүктөрү бардык адамдарга өрнөк. Курандын бир аятында Аллах бул жөнүндө мындай буйурат:

Ант болсун, силер үчүн, Аллахты жана акырет күнүн үмүт кылгандар жана Аллахты көп көп эстегендер үчүн Аллахтын Элчисинде сонун бир өрнөк бар. (Ахзаб Сүрөсү, 21)
 
Куран аяттарында Пайгамбар Мырзабыздын (сав) сонун ахлагы абдан терең баяндалган. Муну менен бирге сахабалар айтып кеткен баяндарда да Пайгамбарыбыз (сав) менен байланыштуу көптөгөн маалыматтар бар.

Пайгамбарыбыздын (сав) үй-бүлөсүнө жана тегерегиндеги момундарга болгон мамилеси, күнүмдүк жашоосундагы окуялар, тышкы көрүнүшү, көргөндөрдү таң калтырган келбети, сүйгөн тамактары, кийими жана күлүшү сыяктуу көптөгөн маалыматтар Ислам аалымдары тарабынан «шемаил» сөзү менен аталат. Шемаил сөзү «шимал» сөзүнөн келип чыккан. Бул сөз «кулк-мүнөз, кыял, көрүнүш, аракет, мамиле» сыяктуу маанилерге келет. Бирок «шемаил» сөзүнүн мааниси убакыттын өтүшү менен өзгөрүп, Пайгамбар Мырзабыздын кандай жашоо өткөргөнү менен байланыштуу бүт маалыматтарды жана жекече өзгөчөлүктөрүн түшүндүргөн бир терминге айланган.

Аллах Пайгамбар Мырзабызда (сав) көрсөткөн ар кандай сонун сулуулуктар жөнүндө көп сандагы маалыматтар бүгүнкү күнгө чейин жеткен. Пайгамбар Мырзабыздын Асхабы бул куттуу инсандын тышкы көрүнүшүнүн сулуулугунан көргөндөрдү таң калтырган келбетине, нурунан турган турпатына жана күлгөнүнө чейинки көптөгөн ар кандай маалыматтарды калтырышкан. Саны жагынан абдан көп болгон сахабалар бул сулуулуктар жөнүндө көптөгөн ар кандай маалыматтарды беришип, Пайгамбар Мырзабыз менен бир доордо жашабаган Мусулмандарга Аллахтын Элчисин көптөгөн өзгөчөлүктөрү менен тааныштырышкан. Кээ бир сахабалар анын жалпы өзгөчөлүктөрүн баян кылышса, кээ бирлери узун жана терең баяндашкан.

Пайгамбарыбыздын (сав) кулк-мүнөзү жана көрүнүшүнө байланыштуу берилген бүт маалыматтар анын жогорку ахлагын көрсөтөт. Пайгамбар Мырзабыздын шемаили баян кылынган бул документалдуу фильмдин даярдалуу максаты болсо – бул анын ар кандай булактарда айтылган сонун өзгөчөлүктөрүн изилдеп, жашоосунан бүгүнкү күн үчүн өрнөк алуу.

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) тышкы көрүнүшү жана сулуулугу

Аны көргөндөрдүн айтуусу боюнча, Пайгамбар Мырзабыз абдан келбеттүү, көргөндөрдү эстен тандырган сулуу жүздүү жана дене түзүлүшү абдан жарашыктуу эле. Ошондой эле, анын спорт менен машыккандардай дене түзүлүшү бар эле жана абдан күч-кубатуу эле.

Сахабалары Пайгамбарыбыздын (сав) сулуулугун мындайча баяндашкан:

«Аллах Элчиси саллаллаху алейхи ве селлем абдан келбеттүү жана көзгө жагымдуу эле. Куттуу жүзү айдын он төртүндөгү толгон ай сыяктуу жаркырайт эле... Мурду жарашыктуу эле. Сакалы койуу, чоң көздүү, түз жаактуу эле. Оозу кенен, тиштери жакуттай жаркыраган эле... Мойуну күмүш түйүнчөк сыяктуу эле... Кең далылуу, далысынын сөөктөрү жоон эле. (Büyük Hadis Külliyatı, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5. cilt, İz Yayıncılık, s. 31)

Аз.Алинин неберелеринен Ибрахим б. Мухаммеддин (ра) бир риваяты мындай:

«Чоң атам Аз.Али Пайгамбар Мырзабызды мындайча сүрөттөдү:

«Пайгамбар Мырзабыз көп узун да, көп кыска да эмес эле; Ал коомдун орто бойлуусу эле. Чачтары тармал да эмес, түптүз да эмес эле; бир аз тармал эле. Куттуу жүзүнүн өңү кызгылт ак; көздөрү кара, кирпиктери койуу жана узун; кең далылуу эле... Ал адамдардын эң жоомарты, эң чынчылы, эң жумшагы жана эң достукка жакыны эле. Аны кокустан көргөндөр Анын сүрү, келбетинен абдан толкунданышар эле. Жогорку өзгөчөлүктөрүн билип, маегине катышкандар болсо Аны бүт нерседен көп жакшы көрүшчү. Анын артыкчылыктарын жана сулуулуктарын таанытууга аракет кылган адам: «Мен андан мурда да кийин да ал сыяктуу бирөөнү көргөн жокмун» деп айтуу менен аны таанытууга алсыз экенин мойнуна алчу. Ага Аллахтын салават жана саламы болсун.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 18-19)


Пайгамбар Мырзабыздын (сав) Нүбүввет (Пайгамбарлык) мөөрү


Аллах Аз.Мухаммедди (сав) ааламдар үчүн тандаган жана анын «пайгамбарлардын акыркысы» экендигин Куран-ы Керимде мындайча билдирген:

Мухаммед – силердин эркектериңерден эч биринин атасы эмес; бирок Ал – Аллахтын элчиси жана пайгамбарлардын акыркысы. Аллах бардык нерселерди билүүчү. (Ахзаб Сүрөсү, 40)

Пайгамбарыбыз Аз.Мухаммедден (сав) кийин эч кандай пайгамбар жөнөтүлбөйт. Аллах Пайгамбар Мырзабызга түшүргөн Куран-ы Керим болсо адамдарга туура жол көрсөтүүчү катары жөнөтүлгөн акыркы китеп. Аллах Пайгамбар Мырзабыздын мындай теңдешсиз өзгөчөлүгүн анын куттуу денесинде бир из менен көрсөткөн.

Пайгамбар Мырзабыздын эки далысынын ортосунда жайгашкан бул ишарат Ислам булактарында жана риваяттарда «пайгамбарлык мөөрү» деген ат менен аталат. Пайгамбарыбыздын (сав) мөөрүнө окшош пайгамбарлык ишараттарынын башка пайгамбарларда да болгондугун, бирок Пайгамбарыбыздыкынын (сав) башкачараак болгондугу Эль-Мүстедрек тарабынан Вехб б. Мүнеббихтен (р.а.) мындайча баян кылынган:

«... Аллах жөнөткөн бардык пайгамбарлардын оң колунда Пайгамбарлык меңи болгон. Бирок биздин Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам булардан айырмаланган. Себеби, Анын пайгамбарлык меңи (оң колунда эмес) эки далысынын ортосунда. Пайгамбарыбыздан бул абал суралганда: «Эки далым ортосунда жайгашкан бул мең менден мурдакы Пайгамбарлардын меңи сыяктуу...» деп айткан.» (Tirmizi'nin Şemail isimli kitabının tercümesinden, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s. 73)

Аз.Алинин неберелеринен Ибрахим б. Мухаммед (ра) мындай хадис жеткирген:

«Чоң атам Аз.Али Пайгамбар Мырзабыздын өзгөчөлүктөрүн баяндоодо Расулуллахтын Хилйеси (сонун сыпаттары, сулуу жүзү, көрүнүшү ж.б.) жөнүндөгү хадисти толугу менен айтат жана:

«Эки далысынын ортосундагы нүбүввет мөөрү бар эле. Жана Ал – пайгамбарлардын акыркысы» дечү. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 38)

Эбу Надре (ра) баяндайт:

«Асхабдан Эбу Саид эль-Худриден Пайгамбар Мырзабыздын пайгамбарлык мөөрүнүн кандай нерсе экендигин сурадым. Куттуу далысында гүл уругу сыяктуу бир кичинекей эт экендигин айтты. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları Ankara,1976, s. 42)

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) чачтары

Пайгамбар Мырзабыздын чачынын узундугу менен байланыштуу ар кандай сүрөттөөлөр бар. Сүрөттөлөр арасында мындай айырмачылыктардын болушу кадыресе көрүнүш, себеби бул маалыматтарды жеткиргендер Пайгамбар Мырзабызды ар кайсы учурларда көргөндүктөн, чачынын узундугу да ар кандай болгон болушу мүмкүн. Бирок бул сүрөттөлөрдөн байкашыбыз бойунча, Пайгамбарыбыз (сав) чачын эң кыска учурунда кулак тушуна эң узун кезде болсо далысына чейин өстүргөн.

Энес б. Малик (ра) баяндайт:

«Азрети Пайгамбардын чачтары кулагынын ортосу тушка чейин өскөн эле. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-I Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 49)

Азрети Айше (ра) энебиз баяндайт:

«Расулуллахтын куттуу чачтары кулактары менен далысы арасында эле. Ага Аллахтын салават жана саламы болсун.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 50)

Бера б. Азиб (ра) баяндайт:

«Пайгамбар Мырзабыз орто бойлуу эле. Далысы чоң эле. Чачтары болсо кулак жумшактары менен тең эле.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 50)

Эбу Талибдин кызы үммү Хани (ра) баяндайт:

«Расулуллах Мырзабыз Меккеге келгенде, үйүбүзгө конок болду. Бул тушта куттуу чачы төрт өрүмдүү эле.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 51)

Пайгамбарыбыздын (сав) чач жана сакалын тазаланып, карашы

Аллах Куран-ы Керимде момундарга таза болуусун буйурган:

Кийимиңди тазала. Кирден качынып-алыс бол. (Мүдессир Сүрөсү, 4-5)

Пайгамбар Мырзабыз Аллахтын бул буйругун аябай сактык менен аткарган. Анын мындай өзгөчөлүгү чач жана сакалына да тиешелүү. Кээ бир булактарда анын жанында дайыма тарак, күзгү, мисвак, тиш чукуур, кайчы, сүрмө сыяктуу буюмдар алып жүргөндүгү айтылат. Пайгамбарыбыз (сав) асхабына да ушундай кеңеш берген:

«Ким чачын өстүрсө, анын кароосуна көңүл бурсун.» (Ebu Davud, Sünen, IV, 74, nu:4062)

Пайгамбарыбыздын (сав) чачы жана сакалы менен байланыштуу башка хадистер төмөнкүлөр.

Симак б. Харб (ра) мындай хадис жеткирет:

«Жабир б. Семүреден уктум. Андан Азрети Пайгамбардын чачынын агарып, агарбагандыгы суралган эле. Ал: «Куттуу башын майлаганда чачтарынын агы көз менен байкалбачу, бирок башына май сүртпөгөндө, актары көрүнчү» деди. (İbn Adiyye el-Kamil; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 679)

Пайгамбарыбыз (сав) тышкы көрүнүшүнө жана тазалыгына абдан маани бериши тарабынан да момундарга сонун бир өрнөк болгон. Бир риваятта Пайгамбар Мырзабыздын бул багыттагы мамилеси мындайча айтылат:

«Бир күнү Пайгамбар (сав) сахабаларынын жанына чыгаарда идиштеги сууга каранып, чалмасын жана сакалын оңдоду жана мындай деди: «Аллах кулунун бир туугандарынын жанына чыгаарда алар үчүн жасанышын сүйөт.» (İbn Adiyye el-Kamil; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 679)

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) кийинүү калыбы

Пайгамбарыбыздын (сав) кийими жөнүндө сахабалар көптөгөн сүрөттөөлөр жасашкан. Муну менен бирге Пайгамбар Мырзабыздын момундарга кандай кийиниши зарыл экендиги жөнүндө да көптөгөн сүрөттөөлөрү жана кеңештери бар. Бул абал анын кийинүүгө берген маанисин көрсөтөт. Мисалы, Пайгамбар Мырзабыз хадистеринде мындай буйурат:

«Аллах сулуу, сулуулукту сүйөт, кооз кийинүү – бул бой көтөрүү эмес; бой көтөрүү – бул ээ болгон жакшылыкты билип, Аллахтын акысын кабыл албоо, акыны төмөн көрүү.» (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 7. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 208)

Пайгамбар Мырзабыздын небереси Аз.Хасан анын кийим жөнүндөгү көз-карашын мындайча баяндайт:

«Пайгамбар Мырзабыз бизге колубузда болгондун эң жакшысын кийишибизди жана таба алган эң сонун атырларды колдонушубузду буйруйт эле.» (Buhari, et-Tarih'ul-Kebir, I, 382, nu:1222)

Бул жөнүндө Пайгамбарыбыздын (сав) башка бир хадиси мындай:

«Эй момундар! Көңүлүңөрдөй жегиле, ичкиле, кийингиле жана Аллах жолунда каржагыла. Бирок, ысырапкорчулукка же бой көтөрүү жана мактанууга барбагыла.» (Buhari, el-Cami'us-Sahih, VII, 33; İbn Mace, Sünen, II, 1192, nu:3605)

Пайгамбар Мырзабыз асхабынан бирөөсү тышкы көрүнүшүнө маани бербегенде же кароосуз жүргөндө, ага ылдам эскертүү берчү. Буга байланыштуу бир риваятты Эбул Хавас (ра) атасынан мындайча жеткирген:

Үстүмө начар жупуну бир кийим кийген абалда Расулуллах алейхиссалату весселлемдин жанына келген элем. Менден:

«Сенин мал-мүлкүң жокпу?» деп сурады.

«Ооба, бар» деген жообума:

«Кандай мал-мүлкүң бар?» деген суроосун узатты.

«Ар түрдүү мал-мүлктөн Аллах мага берген» деп айтканымда:

«Андай болсо Аллах Таала Азреттери сага бир мал-мүлк бергенде, Аллах берген бул жакшылык нематтын көркөмү жана пазилетинин сенин үстүңдө көрүнүшү керек» деп айтты. (Nesai, Zinet 83, (8, 196), Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı,  İstanbul, 1998, s. 119)

Пайгамбарыбыздын (сав) кийинүү калыбы менен байланыштуу сахабалар баяндаган маалыматтардын кээ бирлери төмөнкүлөр.
Ибну Аббас (ра) баяндайт:

«Мен Расулуллах алейхиссалату весселамдын мүмкүн болгон эң сонун кийимди кийгенин көрдүм». (Ebu Davud., Libas 8, (4037); Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 15. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s.69)

Эль-Бера б. Азиб (ра) баяндайт:

«Кызыл саймалуу кийимдин Пайгамбар Мырзабыздай жарашкан башка адамды көрбөдүм. Бул кийим менен Расулуллахты (сав) көргөнүмдө, куттуу чачтары далысына чейин төгүлүп турат эле.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 94)

Семүре б. Жүндүб (ра) риваят кылат:

«Азрети Пайгамбар: «Ак кийим кийгиле. Себеби, ал абдан таза жана жагымдуу» деп буйурган.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 98)

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) шакеги жана мөөрү

Энес б. Малик (ра) баяндайт:

«Пайгамбар Мырзабыздын куттуу мөөрү күмүштөн жасалган эле. Каптамасы болсо Эфиопия ташынан эле.

Расулуллах Мырзабыз чет элдик мамлекет өкүмдарларына кат жазууну каалаганда, бир мөөр шакек жасалышын буйурду.

«Пайгамбар Мырзабыздын манжасындагы шакектин жаркырашы дагы эле көз алдымда турат».

«Пайгамбар Мырзабыздын Куттуу Мөөрүнүн башына үч катарга «Мухаммед Ресуллуллах» деп чегилген эле. Биринчи катарда

«Мухаммед», экинчи катарда «Ресул», үчүнчү катарда «Аллах» сөздөрү жайгашкан эле.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.114-117)

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) басуу калыбы

Эбу Хурайра (ра) баяндайт:

«Мен Расулуллах Мырзабыздан сулуу бирөөнү көргөн жокмун; күн анын куттуу жүзүндө тургандай эле. Пайгамбар Мырзабыздан бат баскан бирөөнү да көрбөдүм; басканда, жер бети бут астында түрүлгөндөй эле. Биз артынан баратканда, артта калып калбаш үчүн аябай аракет кылаар элек.» (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.157)

Аз. Йезид Ибни Мирсад (ра) болсо мындай дейт:

«Басканда, сөөлөттүү, бирок ылдам басчу. Жанындагылар ага жете албай калчу.» (G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 541/1)

Аз. Эбу Атабе (ра)дан:

«Басканда кубаттуу кадамдар жасачу.» (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 541/2)

«... Басып баратканда, буттарын жерден бир аз көтөрүп, алдын көздөй бир аз ийилип басчу. Буттарын үн чыгарып, чаңды сапырчудай деңгээлде жерге катуу койчу эмес; кадамдарын чоң жана ылдам койуу менен жеңил жана сөөлөттүү басчу. Басып баратканда, ылдый көздөй түшүп бараткан сыяктуу көрүнүштө болчу. Бир тарапка бурулуп караганда, бүт денеси менен бурулчу. Туш келе оңго, солго карачу эмес. Жерди карашы асманды карагандан көбүрөөк эле. Көбүнчө көзүнүн учу менен карачу. Асхабы менен бирге баратканда, аларды алдыга өткөрүп, өзү артынан басчу. Жолдо жолуккандарга, озунуп салам берчү.» (Tirmizi'nin Şemail isimli kitabının tercümesinden; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s. 66-67)

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) сүйлөө калыбы

Пайгамбар Мырзабыз (сав) таасирдүү сүйлөө калыбы, акылдуу жана так сөздөрү менен таанылган бир инсан эле. Анын динге чакыруусу адамдарга абдан таасир берип, маегинен бүт адамдар абдан ырахат алышар эле. Сахабалардан бизге жеткен ар кандай риваяттар да Анын бул өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Бул жөнүндө кээ бир риваяттар төмөнкүдөй:

Аллах Элчиси инсандардын эң чечени, эң жакшы сүйлөгөнү жана эң таттуу сөздүүсү эле. Ал мындай дечү: «Мен араптардын эң фасихимин (б.а., эң катасыз сүйлөгөнү. Ачык жана сонун сүйлөгөнүмүн).» (Taberani, Hakim; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800)

Аз. Айше (ра) Расулуллахтын (сав) сөздөрүн мындай сүрөттөйт:

«Аллахтын Элчиси абдан кыска жана нуска сүйлөчү. Мындай сүйлөө калыбын ага Аллах Кабатынан Жебрейил периште алып келген эле. Кыска сүйлөм менен бүт максатын түшүндүрүп койчу. Нуска сөздүү сүйлөмдөр айтчу, сөздөрү ашыкча да, кем да болчу эмес. Сөздөрү бир гармония менен бири-бирин ээрчип, сөздөрдүн арасында токтоп токтоп сүйлөчү жана ушундайча угуучулар анын сөздөрүн эске тутуп, жатташчу. Үнү коңур жана таттуу эле. Зарыл болгондо сүйлөчү, жаман сөз сүйлөчү эмес. Ачууланган жана ачууланбаган учурларында напсиси үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дайыма чындыкты сүйлөчү.» (Ebu Davud, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800)

«Жакшы эмес сөз сүйлөгөндөрдөн жүзүн бурчу.» (Buhari, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800)

Ал сүйлөп бүткөндө, маңдайындагылар сүйлөчү. Анын алдында талаш-тартыш болчу эмес. (Tırmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800)

Сахабаларына күлүп жана күлүмсүрөчү, алардын сүйлөгөндөрүн жактырчу, маани берип угуп, өзүн алардын катарына койчу. (Tırmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800)

Аз.Айше (ра) баяндайт:

«Куттуу сөздөрү тандалган сөздөр эле. Ар бир уккан адам аны түшүнчү.» (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/4)

Аз. Энес (ра) мындай деп билдирет:

«Мырзабыз (сав) калктын эң жакшы сөздүү, тамашакөй, көп мактоо айтканы эле. (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 545/5)

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) сонун жыты

Пайгамбар Мырзабыздын жыты дайыма таптаза, жашымдуу жана сонун эле. Мусулмандарга да тазалыкты кеңеш берчү. Сахабалардан риваят кылынган маалыматтарда Пайгамбарыбыздын (сав) бул сонун өзгөчөлүгү жөнүндө көп маалыматтар берилген. Булардын кээ бирлери төмөнкүлөр:

Энес б. Малик (ра) мындай дейт:

«Расулуллах Мырзабыз Медина көчөлөрүнүн биринен өткөндө, Анын сонун жыты ошол замат сезилгендиктен, элдер ал жолдон Азрети Пайгамбардын өткөнүн айтышаар эле. Биз Пайгамбар Мырзабыздын келгенин сонун жытынан билчүбүз.» (İbn Sa'd Tabakat, I, 398-399; Mecme'uz Zevaid, VIII, 282; el-Metalib'ül-Aliye, IV , 25; Behcet'ül Mehafil, II, 254; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 1998, s.280)

Муаз б. Хишам (ра) атасынан, Катаде Энестен мындай риваят кылган:

«Өзү таза, жыты жагымдуу эле. Атыр колдонсо, колдонбосо денеси эң сонун жыттанчу. Бир адам аны менен мусафаха кылса (кол алышып, учурашса, сүйүүсүн, достугун билдирсе), күн бойу анын таза жытын сезчү жана куттуу колу менен бир жаш баланын башын сыласа, таза жыты менен ал бала башка балдардан айылмаланып калчу.» (Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, IV. Cüz, Kanaat Matbaası, İstanbul 1331, s.364-365)

Пайгамбар Мырзабыз (сав) жактырган тамактар

«Өтө ысык тамакты жактырчу эмес.» (Beyhaki, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 802)

«Эң жакшы көргөн тамагы эт эле.» (Ebbuşeyh, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803)

«Ашкабакты абдан жакшы көрчү.» (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/7)

«Ууда кармалган канаттуулардын этин жечү.» (Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803)

«Курмалардан Ажве курмасын жакшы көрчү.» (Ebuşşeyh, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803)

Аз. Айше (ра) Пайгамбарыбыз (сав) жактырган тамактар жөнүндө төмөнкүлөрдү айткан:

«Таттуу жана балды жакшы көрчү.» (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/11)

«Коон, дарбызды жаш курма менен жечү.» (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/5)

Аз. Жабир (ра) мындай баяндайт:

«Эч качан бир тамакты жээриген эмес. Жактырса жечү, жактырбаса жечү эмес. Жактырбаганда, башка бирөөгө жамандачу эмес.» (Buhari ve Müslimde aynı anlamda rivayetler yer alır. Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 804)

Пайгамбар Мырзабыз жакшы көргөн тамактары жөнүндө айткан сөздөрүнүн кээ бирлери төмөнкүлөр:

«Чалап кандай сонун катык.» (Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi , Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 70)

«Козу карын – бул кудурет халвасы.» (Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 209)

«Зайтун майын жегиле жана колдонгула. Себеби бул май куттуу.» (Haydar Hatipoğlu,Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 73)

Пайгамбар Мырзабыз (сав) жактырган суусундуктар

Аз. Айша (ра) баяндайт:

«Шербеттердин ичинен таттуу жана муздагын жакшы көрчү.» (G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/15)

Пайгамбар Мырзабыз бал шербетти, курма жана кургак жүзүм ширасы сыяктуу суусундуктарды жакшы көрчү. (Arızat'ül Ahzevi Şerhu Sünen'it Tirmizi, VIII, 89-90, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s. 255)

Пайгамбар Мырзабыздын эң жакшы көргөн суусундугу – муздак таттуу шербеттер эле. (Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s.261)

Шербеттердин ичинен эң көп бал шербетти жакшы көрчү. (G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/17)

Ичиле турган нерселерден эң көп сүттү жакшы көрчү. (G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/18)

Пайгамбарыбыз (сав) сүт жөнүндө мындай буйурган:

«Аллах бир адамга тамак жедиргенде, ал адам «Аллахым, бизге бул тамакты берекелүү кыл жана бизге мындан жакшы (кайырдуу) ырыскы бер» деп дуба кылсын. Аллах бир адамга сүт ичиргенде, ал адам «Аллахым, бизге бул сүттү берекелүү кыл жана бизге мындан да көп сүт бер» деп дуба кылсын. Себеби, тамактын жана суусундуктун ордун ээлей турган сүттөн башка бир нерсе билбейм.» (Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 75)

Пайгамбарыбыздын (сав) суу жөнүндө айткандары

Пайгамбарыбыз (сав) өзгөчө сапарга чыкканда, асхабына суу таркаттырчу. Мисалы, бир жолоочулук учурунда бир жерде токтоп, жанындагылардан суу сураган. Колун жана жүзүн чайкагандан кийин суудан ичип, жанындагы сахабаларына «Силер да жүзүңөргө, мойнуңарга бир аз куйгула» деп айткан.

Расулуллах (сав) суу ичкенден кийин мындай дуба кылган:

«Мээрими менен сууну таттуу кылып жараткан, ачуу жана туздуу жаратпаган Аллахка мактоолор болсун.» (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.16)

Расулуллах (сав) башка сөзүндө болсо суу жөнүндө мындай буйурган:

«Аллах сууну тазалоочу кылып жаратты. Даамын же түсүн же жытын өзгөртө турган нерселерден тышкары эч нерсе аны кирдете албайт.» (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 1. cilt, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.295)

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) сонун мүнөздөрүнүн кээ бирлери

Хүжжетүл Ислам катары таанылган Имам Газали Тирмизи, Таберани, Бухари, Мүслим, Имам Ахмед, Эбу Давуд, Ибн Маже сыяктуу чоң Ислам аалымдарынан топтоп, Пайгамбар Мырзабыздын сонун мүнөздөрүнүн кээ бирлерин кыскача мындай баяндаган:

«Расулуллах адамдардын эң жумшак мүнөздүүсү, эң азаматы, эң адилеттүүсү жана эң намыстуусу эле. Ал адамдардын эң жоомарты эле. Аллах ага берген нерселерден курма, арпа эмне болсо болсун, бир жылдык тамагын алып калып, калганын Аллах жолунда каржачу. Колунда болгон нерселерди сурагандарга берчү.

Ал мүнөз жагынан да адамдардын эң кемелдүүсү эле. Рабби үчүн кыжырданчу, өзү үчүн ачууланчу эмес.

Өзү же сахабалары зыян тартса да чындыкты жактачу.

Аллах Элчиси адамдардын эң жөнөкөйү, сөздү көбөйтпөстөн, эң нуска сүйлөөчүсү, эң жайдары мүнөздүүсү эле. Дүйнө иштеринен эч нерсе аны тынчсыздандырчу эмес.

Мединанын наркы башындагы оорулууларды көргөнү барчу, сонун жыттарды жактырчу, жаман жыттардан жийиркенчү. Жакырлар менен отуруп, кедейлер менен тамак жечү. Эч кимге орой мамиле кылчу эмес, бир нерсеге себеп айтып келишкенде, аларды кабыл алчу. Жумшак болчу, тамаша айтчу, бирок чындыкты сүйлөчү.

Мүбах оюндарды көргөндө, каршы болчу эмес, аялдары менен чуркап жарышчу. Кедейлерди кедейлигинен улам төмөн көрчү эмес, байларды байлыгы үчүн сыйлачу эмес, аны да муну да бирдей Аллахка чакырчу. Аллах Таала жогорку мүнөздү жана кемелдүү саясатты анда бириктирген эле...

Аллах Таала ахлактын бардык сонундарын, жакшы жолдорду, мурдакылардын жана кийинкилердин баштарынан өткөн жана өтө турган окуялардын кабарларын, акыретте кутулууга жана бактылуулукка жеткире турган нерселерди, дүйнөдө маани берилип жасала турган жана жасалбай турган бүт нерсени ага үйрөткөн эле.

Аллах Таала анын буйруктарына баш ийүүнү жана аракеттерибизде анын жолунан жүрүүнү бизге насип кылсын.» (Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 795-796)

 


2010-05-27 16:00:40

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."