АЛЛАХ БҮТ ЖЕРДЕ

Адамдардын кээ бирлери өздөрүн, заттарды, чөйрөлөрүндө көргөн дүйнөнү абсолюттук нерселер деп ойлошот. Аллахты болсо (Аллахты аруулайбыз) бул абсолюттук материяны, заттарды курчаган бир кыял, элес сыяктуу элестетишет. Же болбосо, Аллахты көздөрү менен көрө албаганы үчүн «Аллах биз көрө албаган бир жерде, космостун же асмандын алыс бир жеринде болсо керек» дешет. (Аллахты аруулайбыз) Булардын баары чоң жаңылыштык. 

Себеби Аллах жалаң гана асмандарда эмес, бүт жерде. Аллах жалгыз абсолюттук зат катары бүт ааламды, бүт адамдарды, жерлерди, асмандарды, бүт жерде ороп курчаган жана Аллах бүт ааламда көрүнүүдө. Хадистерде риваят кылынганына караганда, Пайгамбарыбыз (сав) «Аллах асманда» деп айткан бир адамга туура айтканын билдирген. Бирок бул риваят Аллахтын бүт жерде экендиги чындыгы менен эч кандай карама-каршы келбейт. Себеби, дүйнөнүн сиз жашаган чекитиндеги бир адам колдорун асманга көтөрүп, Аллахка дуба кылса жана Аллах асманда деп ойлосо, түштүк уюлдагы башка бир адам да ошол сыяктуу Аллахка кайрылса, түндүк уюлдан бир адам колдорун асманга көтөрсө, Япониядагы бир адам, Америкадагы бир адам, Экватордогу бир адам да ошол сыяктуу колдорун асманга көтөрүп, Аллахка дуба кылса, мындай абалда кандайдыр бир туруктуу багыттан сөз кылуу мүмкүн эмес. Ушул сыяктуу ааламдын жана космостун ар кандай жерлериндеги жиндер, периштелер, шайтандар да асманды карап дуба кылса, кандайдыр бир туруктуу асман чекитинен же багытынан сөз кылууга мүмкүн болбойт, бүт ааламды каптаган бир абал болот. 

Бирок муну да унутпаш керек, Аллах убакыт жана мейкиндикке көз-каранды эмес, андай кемчиликтерден аруу. Аллахтын Заты башка. Аллахтын көрүнүштөрү болсо бүт жерде. Бир адам бир бөлмөгө кирсе жана ал жерде Аллах жок десе, Аллахтан баш тарткан болот. Аллахтын көрүнүштөрү ал бөлмөдө да, бүт жерде. Сиз кайсы тарапка бурулсаңыз, Аллахтын көрүнүштөрү ошол тарапта. Аллахтын бүт нерсени ороп-курчагандыгы, бизге күрөө тамырыбыздан да жакын экендиги, кайсы тарапка бурулсак, Аллахтын жүзүнү көрөөрүбүз көптөгөн Куран аяттары аркылуу билдирилген. Мисалы, Аллах Бакара Сүрөсүнүн 255-аятында «... Анын күрсүсү бүт асмандарды жана жерди каптап-курчаган...» деп билдирүүдө. Худ Сүрөсүнүн 92-аятында болсо «... Шек жок, менин Раббим кылып жатканыңарды ороп-курчаган.» деп айтылуу менен Аллахтын адамдарды да, кылган иштерин да курчап турганы билдирилүүдө. 

Куранда да билдирилген чындык ачык: Аллах жалаң гана асмандарда эмес. Аллах бүт жерди ороп-курчаган. Бул маалымат бизге Куран аркылуу берилүүдө. Заттын аркасындагы сыр менен байланыштуу чындыктын түшүндүрүлүшү бул аяттардын адамдардын жакшыраак түшүнүшүнө жана кабыл алышына себепчи болот. Заттын, материянын абсолюттук нерсе эмес экенин түшүнгөн адамдар Аллахтын дайыма бүт жерде экендигин, дайыма аларды көрүп жана угуп тураарын, бүт нерсеге күбө экендигин жана аларга күрөө тамырларынан да жакын экендигин, бардык дуба кылгандардын дубаларын угаарын толугу менен түшүнүшөт.


Бул тема менен байланыштуу кээ бир Куран аяттары 

Чыгыш дагы, батыш дагы Аллахка таандык. Кайсы тарапка жүз бурсаңар, Аллахтын Жүзү (кыбыласы) ошол жакта. Албетте, Аллах, курчоочу, билүүчү. (Бакара Сүрөсү, 115) 

Аллах... Андан башка илах (сыйынууга татыктуу зат) жок. Ал – тирүү, Кайуум. Аны уйкусуроо жана уйку тартпайт. Асмандарда жана жерде эмне бар болсо, баары Аныкы. Анын уруксаты болбостон, Анын кабатында шапаат кылуучу ким? Ал алдыңардагыны жана артыңардагыны билет. (Алар болсо) Ал каалагандан сырткары, Анын илиминен эч нерсени түшүнүп-аңдай алышпайт. Анын күрсүсү бардык асмандарды жана жерди курчап турат. Аларды коргоо Ага оор эмес. Ал – абдан улук, абдан бийик. (Бакара Сүрөсү, 255) 

Бир кезде Биз сага: «Раббиң адамдарды ороп турат» дегенбиз. Биз сага көргөзгөн ал түштү адамдарды сыноо үчүн кылдык, Куранда каргыш айтылган даракты да. Биз аларды коркутабыз. Бирок бул (коркутуу) алардын ашынган каапырлыгын гана көбөйтөт. (Исра Сүрөсү, 60)
Асмандарда жана жердегинин баары Рахман (болгон Аллах)ка кул-пенде болуп гана келишет. Ант болсун, алардын баарын курчаган жана алардын анык эсебин алып (санап) койгон. (Мерйем Сүрөсү, 93-94)
Жана башка (канчалаган нематтар бар), силер аларга азырынча ээ боло албайсыңар. Чындыгында Аллах аларды ороп алган. Аллах ар нерсеге Кудуреттүү. (Фетих Сүрөсү, 21)
Аллах болсо аларды(н бардык иштерин) камтып-ороп турат. (Буруж Сүрөсү, 20)
Ант болсун, инсанды Биз жараттык жана напсинин ага кандай азгырыктар берип жатканын билебиз. Биз ага күрөө тамырынан да жакынбыз. (Каф Сүрөсү, 16) 

Эгер силерге бир жакшылык жетсе, бул аларды капа кылат. А эгер силерге бир жамандык жетсе, муну менен сүйүнүшөт. Эгер силер такыбаа болсоңор жана сабыр кылсаңар, алардын айлакерлиги силерге эч кандай зыян жеткирбейт. Шек жок, Аллах кылып жаткандарын ороп алган. (Ал-и Имран Сүрөсү, 120) 

Алар адамдардан жашырышат да, Аллахтан жашырышпайт. Чынында, алар түндөлөрү жашынып алып, Аллахка жакпаган нерсени (пландап) куруп жатканда, Ал (Аллах) алардын жанында болот. Аллах, кылгандарын ороп алган. (Ниса Сүрөсү, 108) 

Асмандарда жана жердегинин баары Аллахтыкы. Аллах бүт нерсени ороп-курчап алуучу. (Ниса Сүрөсү, 126)
Мекендеринен текеберленип, адамдардын көзүнө шаан-шөкөттөнүп чыккандар жана Аллахтын жолунан тоскондор сыяктуу болбогула. Аллах алардын бардык иштерин ороп-камтып алуучу. (Анфал Сүрөсү, 47) 

Айтты: «Оо, коомум, силерге менин уруу-жамаатым Аллахтан да кадырлуубу? Аны(н буйруктарын) артыңарга таштап койдуңар. Менин Раббим бардык ишиңерди ороп алуучу». (Худ Сүрөсү, 92)
Көңүл бургула, чындыгында алар Раббилерине жолугуудан терең шектенишүүдө. Көңүл бургула, чындыгында Ал бүт нерсени ороп-курчоочу. (Фуссилет Сүрөсү, 54)
 


 

УРМАТТУУ АДНАН ОКТАРДЫН ТАГДЫР ЖАНА АЛЛАХТЫН БҮТ ЖЕРДЕ ЭКЕНДИГИ ЖӨНҮНДӨГҮ СӨЗДӨРҮ

Аднан Октар

Аднан Октар:Адамдар эң көп ойлонгон, сөз кылган темалар – бул Аллахтын бар экендиги, өлүм, акыретте эмне болот, тагдыр сыяктуу темалар. Адамдар канчалык сездирбесе да, бул түнү-күнү алардын ойун ээлеген тема. Себеби телевизордо күн сайын бир адамдын өлүмү менен байланыштуу кино болот. Жок дегенде бир курттун өлгөнүн көрсө да, бир адам өлүмдү эстейт, өзүн ойлогондо да өлүмдү эстейт. Тагдыр темасында көп кыйынчылыктары бар. Мисалы, ушунча түшүндүргөнүмө карабастан, дагы эле каршы пикир айткандар бар, кайра түшүндүрүшүүдө. Мындай дешет, «Албетте, Аллах бир тагдыр жараткан. Күлли (жалпы) эрк (Аллахтын эрки) бар, бирок ошондой эле жүзи (жекече) эрк дагы бар» башкача айтканда, «Аллах, хаша (Кудай сактасын), контроль эте албаган бизге тиешелүү кичинекей бир күч бар» дешүүдө «бизге тиешелүү». Башкача айтканда, биздин эмне кылаарыбызды Аллах билбейт, же билет, бирок так эмес, бозомук билет. Жана биз бир нерсени кылганда, Аллах бизге эки жолду көрсөтөт, бирок биздин кайсы жолду тандаарыбызды, кайсы жол менен жүрөөрүбүздү билбейт. Биз жүзи эркибиз менен, хаша, ал жолду тандайбыз. Аллахка да, хаша, бул бир сюрприз болот, алгачкы жолу көрөт жана натыйжада Аллах бизди сынаган болот, түшүнөт. Мындай нерсе жок. Жүзи эрк да, күлли эрк да, экөөсүн тең Аллах жараткан. Караңыз, жалгыз бир көз ирмем бар. Жалгыз бир көз ирмем деген эмне? Чексиз кыска убакыт. Башкача айтканда, көз ирмем деген нерсе – чексиз кыска убакыт. Чексиз кыска убакыт, көз ирмемде Аллах чексиз өтмүштү жана чексиз келечекти жаратып бүтүргөн. Башкача айтканда, кыла турган эч нерсе жок, сен кыла турган эч нерсе жок. Мындай учурда сенин жүзи эркиң кандайча тагдыр ичинде болбойт? Ошондуктан, мындай бой көтөргөн жана өзүн, хаша, Аллах сыяктуу көргөн кээ бир адамдар бул теманы эч акылына, жүрөгүнө сиңире алышпоодо. Аллахтын жүзи эркти да, күлли эркти да жараткан болушу алардын бир жерине тийүүдө, таң калыштуусу. 

Алар тынчсызданган экинчи тема болсо – Аллахтын бүт жерде болушу. Аллахтын асманда болушун каалашууда. Асманда бир жерде, белгилүү бир чекитте болушун каалашууда. Асмандын бүт жеринде да эмес. Асманда белгилүү бир чекитте. Чексиздикке салыштырганда, демек жок сыяктуу бир жерде. Себеби, чексиздикке салыштырганыбызда, кандайдыр бир жерде болгон канчалык чоң болсо болсун, бир көлөмгө ээ болгон бир нерсе чексиз кичинекей, ошондой эмеспи, чексиз кичинекей, биз албетте мындай ишеничтен алыспыз. Бар, бирок, кичинекей. «Аллах», мисалы дейт, өткөндө бир курдаш жазыптыр, «эгер- дейт – Аллах бөлмөнүн ичинде болсо, жана биздин бүт жерибизде, денебизде болсо, анда биз өзүбүз да Аллах болгон болобуз» дейт хаша. Биз Аллахтын Затына сыйынабыз. Көрүнүшү болуу башка, ошондойбу, Аллахтын Заты башка. Биз Аллахтын Затына сыйынабыз. Албетте, биз Аллахтын бир көрүнүшүбүз жана бүт жерде Аллах бар. Биздин денебиздин ичинде да бар. Бул адам каалабоодо, денесинин ичинде Аллахтын болушун. Ошондуктан, бөлмөнүн ичинде да болушун каалабоодо. Каерде болушун каалоодо, асманда жана абдан абдан алыстарда. Катриллиондогон киллометр алыста бир жерде, ошол жакта болушун каалоодо, хаша. Бул эмнеге мындай болушу керек, эмне үчүн мындай ойго муктаж болушууда, муну түшүнгөн жокмун. Демек, сурасаң, Аллах бул жерде барбы десең жок дейт бул адам. Каякта, асманда, бирок бул жерде Аллах жок дейт. Ошондуктан дүйнөдө да жок дейт, Аллах, «Аллах асманда, бирок бул жерде жок. Маалыматы гана жетет» дейт «Аллахтын Өзү жок» дейт. «Биз абсолюттук нерселербиз» дейт «Аллах көлөкө зат». Мен кичинекейимде укчумун, «Аллахты далилде» дешчү. Сен телевизордун сүрөттөлүшүн көрсөтө аласыңбы, мобул радионун үнүн көрсөтө аласыңбы?», же болбосо, «акылыңды көрсөтө аласыңбы, акылыңдын ичин көрсөтө аласыңбы, акылыңды көрсөтө албайсың, ошол сыяктуу Аллахты да көрсөтө албайсың» деген сыяктуу түшүндүрүшчү. Туура, Аллах көрүнбөйт, Ага тийе албайсың, көрүнбөйт, бир нерсе эмес, бир мейкиндиги болгон, убактысы болгон бир зат эмес, убакыт жана мейкиндиктин тышында. Бирок, мындай адамдардын мындай деп айтуудагы максаты такыр башка. Мисалы, айтышууда, бир кичинекей кыз бар экен, Расулуллах Пайгамбар келиптир (сав), Аллах каерде дептир, Аллах асманда дептир, туура айттың дептир Пайгамбар (сав). Муну далил катары көрсөтүп, Аллахтын асманда экенине ишенишүүдө. Мейли, Аллах асманда, бирок колуңду көтөргөндө, асманды көздөй көтөргөнүңдө, ал кыз Арабияда. Түндүк уюлда бир адам да асманга колун көтөрүп, Аллахка дуба кылат, түштүк уюлда да, туурабы, экватордо да бири колун көтөрөт, башкача айтканда, дүйнөнүн, жер шарынын бүт айланасындагы адамдардын баары колдорун жогоруга көтөрөт. Марста, Уранда, башка бүт системаларда бүт жандыктар колдорун асманга көтөрүшөт. Бул учурда космос мейкиндигин толугу менен каптаган бир абал болбойбу, туурабы? Бүт жерде колдорун көтөрүшкөндө, бүт айлана асман болот, туурабы? Мисалы, Марстагы бир адам үчүн асман дүйнө болуп калат, ошол эле учурда, туурабы, колун көтөргөндө, жерди көздөй көтөргөн болот. Дүйнөдөгү бир адам колун көтөргөндө, башка планетаны көздөй көтөргөн болот. Натыйжада 360 градустун баарын камтыган бир абал болгон болот. Мисалы, кара, буга акылдары жетпептир. Муну айтканымдан кийин, тык токтотушту бул адамдар мындай туура эмес ишенимдерин. Бирок, дагы эле ар кайсы бурчтан ушул сыяктуу ишенимдеги адамдар чыгып калат, ушундай түшүндүрмөлөрдү жасаган. Дагы эле жүзи эркти жактагандар бар. Тууганым, туура жүзи эрк бар, бирок тагдырдын ичинде бар. Аллах жараткан тагдырдын ичинде бар. Тагдыр ичинде жараткан, бүткөн. Сен ал жерде тандайсың, сен өзүң тандайсың, бирок бул сенин тагдырыңда болгон болот. Ошондуктан, сенин, хаша, Аллахка сюрприз кылуу мүмкүнчүлүгүң жок, Аллах билбеген бир нерсени жасай албайсың. Бар болгон, жашалган нерсени дагы бир жолу жасайсың, жасаган болосуң, болгону ушул.

2010-09-18 20:54:28

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top