Атом Керемети

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
2 / total: 7

1-Бөлүм: Атомдун Пайда Болуу Кубулушу

Чоңдугу адам акылына жакшы сыйбаган аалам жаралгандан бери назик тең салмактуулуктар жана улуу бир тартип ичинде эч адашпастан кыймылын улантууда. Бул кереметтүү ааламдын кантип пайда болгону, каякка баратканы, ичиндеги тартип жана тең салмактуулукту камсыз кылган мыйзамдардын кандайча иштээри болсо ар доордо адамдарды кызыктырган жана дагы эле кызыктырып келатат. Илимпоздор бул темаларда сансыз изилдөөлөрдү жасап, көптөгөн гипотеза жана теорияларды чыгарышты. Ааламдагы тартип жана долбоорду акылы жана абийири менен баалаган илимпоздор үчүн кемчиликсиз тартипти түшүндүрүү абдан оңой болгон. Себеби бул кемчиликсиз долбоордун бүт ааламды башкарган жогорку кудурет ээси Аллах тарабынан жаратылганы ойлонгон жана акыл жүгүрткөн адамдар үчүн апачык көрүнүп турган бир чындык. Аллах бул ачык чындыкты Куран аяттарында да кабар берген:

Шек жок, асмандардын жана жердин жаратылышында, түн менен күндүздүн алмашышында таза акыл ээлери үчүн чындыгында аяттар (белгилер) бар. (Али Имран Сүрөсү, 190)

Бирок жаратылуу далилдерин көрмөксөн болууга аракеттенген илимпоздор көп жылдардан бери эч түгөнбөгөн бул суроолорго жооп берүүдө абдан кыйналып келишүүдө. Илимий чындыктарга толук карама-каршы келген теорияларын жактоо үчүн демагогияларга, эч бир илимий таянычы жок чындыкка сыйбас гипотезаларга, абдан кыйналганда болсо көз бойомочулуктарга да баруудан тартынбай келишет. Бирок 21-кылымга кирип жаткан ушул күндөрдө илим чөйрөсүндөгү ар бир өнүгүү, ачылыш бизди жалгыз бир чындыкка алып барууда: аалам улуу бир кудурет жана чексиз илим ээси Аллах тарабынан жоктон жаратылган.

Ааламдын жаратылуусу

Sir Fred Hoyle

Sir Fred Hoyle

«Аалам кантип пайда болду?» суроосу адамдар кылымдардан бери жооп издеген бир суроо. Тарых бою миңдеген аалам модели, миңдеген теория чыгарылган. Бирок бул теориялар изилденгенде баарынан түпкүрүндө эки моделдин бирин жактаганы көрүнөт. Булардын биринчиси учурда эч кандай илимий таянычы жана жарактуулугу калбаган түбөлүк аалам, б.а. ааламдын башталгычы жок деген көз-караш, экинчиси болсо учурда бүт илим тармактары тарабынан кабыл алынган ааламдын чоң бир жарылуу менен жоктон жаратылганы жөнүндөгү чындык.

Учурда такыр жараксыз болуп калган биринчи модель «аалам чексиз, чексиз мурдатан бери бар, түбөлүк бар болот жана азыркыдай кала берет» деп жактаган. Бул түбөлүк аалам көз-карашы байыркы Грецияда өнүгүп, кийинчерээк ренессанс менен бирге кайрадан жанданган материалисттик философиянын бир натыйжасы катары Батыштын илим чөйрөсүнө кирген эле. Ренессанстын маңызы байыркы Грек философторунун эмгектерин изилдөө эле. Ошентип материалисттик философия жана бул философия жактаган түбөлүк аалам түшүнүгү философиялык жана идеологиялык максатта чаң баскан китеп койгучтардан чыгарылып, илимий бир чындык сыяктуу адамдарга сунулду.

Карл Маркс, Фридрих Энгельс сыяктуу материалисттердин материалисттик идеологияларына абдан маанилүү бир фундамент болгон бул көз-карашты кош колдоп жакташы бул моделдин азыркы кылымга алып келинишинде эң маанилүү факторлордун бири болду.

20-кылымдын алгачкы жарымына чейин маанилүү болгон «түбөлүк аалам» модели боюнча, ааламдын эч кандай башталышы да, аягы да жок эле. Аалам жоктон жаратылбаган сыяктуу, эч качан жок да болмок эмес эле. Материалисттик философиянын да негизин түзгөн бул теория боюнча, аалам туруктуу (статикалык) бир түзүлүштө эле. Бирок кийинчерээк алынган илимий ачылыштар бул теориянын толугу менен туура эмес экенин жана илимге сыйбастыгын ортого койду. Аалам түбөлүктөн бери келе жаткан эмес эле; бир башталышы бар эле жана жоктон жаратылган эле.

Аалам түбөлүк, б.а. бир башталышы жок деген көз-караш дайыма атеизмдин жана Аллахты жокко чыгарып адашкан идеологиялардын тамыры болгон. Себеби алардын ою боюнча, ааламдын бир башталышынын болбошу ошол эле учурда бир Жаратуучу да жок деген мааниге келет эле. Бирок илим көп өтпөстөн материалисттердин бул пикиринин туура эмес экенин жана ааламдын Чоң жарылуу (Big Bang – Биг Бенг) деп аталган бир жарылуу менен жоктон жаратылганын далилдери менен ортого койду. Жоктон пайда болуу болсо бир эле мааниге келмек: «Жаратылуу». Б.а. бүт аалам чексиз кудуреттүү Аллах тарабынан жаратылган эле.

Атактуу англиялык астроном Сэр Фред Хойл (Sir Fred Hoyle) да бул теориядан тынчсыздангандардын арасында эле. Хойл "steady-state" (туруктуу абал) аттуу теориясы менен ааламдын кеңейип жатканын кабыл алуу менен бирге, аалам масштаб жана убакыт жагынан түбөлүктүү деп жактаган. Бул модель боюнча, аалам кеңейген сайын зат керектүү санда, кокустан, өзүнөн-өзү пайда болуп баштаган. «Түбөлүк аалам» көз-карашын колдоо үчүн абдан мажбурлоочу түшүндүрмөлөр менен чыгарылган бул теория илимий жактан далилденген Биг Бенг теориясына толугу менен карама-каршы эле. Алар бул чындыкка көгөрүп каршы турушту, бирок бардык илимий ачылыштар аларды калпка чыгарып, чындыктарды бир-бирден алардын көзүнө сайды.

Big bang

The universe came into existence out of nothing with a Big Bang. The present perfect system of the universe came about because of the scattering of all particles and forces that were formed in great harmony and order from the first moment of this big explosion.

Ааламдын кеңейиши жана Биг Бенг чындыгы

Doppler effect

According to the Doppler effect, if a galaxy stays at a constant distance from the earth, the spectra of light waves will appear in the "standard" position (top). If the galaxy is moving away from us, the waves will seem stretched and red shifted (middle). If the galaxy is moving towards us, the waves will seem squashed up and blue shifted (bottom).

20-кылымда астрономия тармагында абдан чоң өнүгүүлөр башталды. Алгач 1922-жылы орус физик Александр Фридманн (Alexandre Friedmann) ааламдын туруктуу бир түзүлүштө эмес экенин аныктады. Эйнштейндин жалпы салыштырмалуулук теориясына таянган Фридманн кичинекей бир өзгөрүүнүн да ааламдын кеңейишине же кысылышына алып келээрин эсептеди. Бельгиянын эң атактуу астрономдорунан Жорж Леметр (Georges Lemaitre) болсо бул эсептөөлөрдүн маанисин түшүнгөн алгачкы киши болгон. Ал бул эсептөөлөрдөн ааламдын бир башталышы бар жана бул башталыштан бери тынымсыз кеңейип келе жатат деген жыйынтык чыгарган. Леметр айткан абдан маанилүү дагы бир нерсе бар эле: анын ою боюнча, бул башталыш учурдагы жарылуудан калган бир радиация болушу керек эле жана муну аныктоо мүмкүн эле. Леметр башында илим чөйрөсү тарабынан көп колдоо таппаган бул түшүндүрмөлөрүнүн тууралыгына ишенген. Ансыз да ааламдын кеңейип баратканы жөнүндө башка далилдер да бир-бирден ачыкка чыгып жаткан. Ушул туштарда Эдвин Хаббл (Edwin Hubble) аттуу америкалык астроном ири бир телескобу менен асманды изилдеп жатып жылдыздардын алыстыгына жараша кызыл түскө айланган бир жарык чыгарганын аныктады. Хаббл Калифорния Моунт Уилсон байкоо үйүндө жасаган бул ачылышы менен туруктуу абал теориясын чыгарган жана жылдар бою аны жактаган бүт илимпоздорду таймашка чакырып, ошол учурдагы аалам түшүнүгүн тамырынан чайпаган.

Albert Einstein - Edwin Hubble

a) Edwin Hubble

b) The analysis of the light of the two stars of Alpha Centauri over a period of time showed a series of changes in their spectra. The way the red and blue shifts vary revealed a picture of two stars completing orbits around each other once every 80 years.

c) Albert Einstein, during a visit to the Wilson Observatory, where Edwin Hubble made his observations.

Хабблдын бул жыйынтыгы байкоо жасалган чекитти көздөй кыймылдаган нурлардын спектринин кырмызыны көздөй, байкоо жасалган жерден алыстаган нурлардын спектринин кызылды көздөй жылып жатканына таянган. Б.а. Калифорния Моунт Уилсон байкоо үйүнөн изилденген асман телолору дүйнөбүздөн алыстап баратышкан эле. Бул байкоолор андан соң жылдыз менен галактикалардын бизден эле эмес, бир-биринен да алыстап баратканын ортого койгон. Бүт бул асман телолорунун бир-биринен алыстап баратышы ааламдын кеңейип баратканын дагы бир жолу далилдеген. Бул өнүгүүлөр жөнүндөгү кызыктуу бир жыйынтыкты Дэвид Филькиндин (David Filkin) "Stephen Hawking's Universe" аттуу китебинен берели:

«... Леметр эки жыл өтпөстөн күтпөгөн бир кабар алды. Хаббл галактикалардан келген нурдун кызылды көздөй жылганын байкаган эле жана Допплер таасири боюнча бул аалам кеңейип баратат деген мааниге келмек. Эми убакыт гана керек эле. Эйнштейн ансыз да Хабблдын эмгектерине кызыгып жүргөн жана Моунт Уилсон Байкоо үйүндө аны зыярат кылууну ниет кылып жүргөн. Леметр болсо ошол туштарда Калифорния технология институтунда бир конференция уюштурду жана Эйнштейн менен Хабблды чогуу бир бурчка такай алды. Өзүнүн «алгачкы атом» теориясын баскыч баскыч түшүндүрүп, бүт ааламдын «кечээси жок бир күнү» жаратылганын айтты. Керектүү бүт математикалык эсептөөлөрдү жасаган эле. Леметр сөзүн бүткөндө укканына ишене албады. Эйнштейн өйдө туруп, ошол учурда уккандарынын «ошол күнгө чейин уккан эң сонун жана эң көңүл тойгузуучу жоромол» экенин айтып, «космостук туруктуулукту жаратуунун жашоосунун эң чоң катасы экенин» мойнуна алган эле.1

Дүйнөнүн тарыхтагы эң маанилүү илимпозу катары кабыл алынган Эйнштейнди ордунан ыргып тургузган бул чындык – ааламдын бир башталышы бар деген чындык эле.

Ааламдын кеңейиши жөнүндөгү байкоолор көбөйгөн сайын жаңы көз-караштар да чыга берди. Бул чындыкка таянган илимпоздор, Леметр да айткандай, убакыттан артты көздөй кеткенде, тынымсыз кичирейген, кичирейген жана аягында бир чекиттей болуп калган бир аалам моделине кез келишти. Математикалык эсептөөлөр ааламдын бүт материясын (затын) ичине камтыган бул «жалгыз чекиттин» абдан күчтүү тартылуу күчү себебинен «нөл көлөмгө» ээ болоорун көрсөткөн. Аалам нөл көлөмгө ээ болгон ошол чекиттин жарылышы менен пайда болгон эле жана бул жарылуу «Биг Бенг» (Чоң жарылуу) деп аталган.

Биг Бенг көрсөткөн маанилүү бир чындык бар эле: нөл көлөм «жоктук» деген мааниге келгендиктен, аалам «жок» кезден «бар» болуп калган. Бул болсо ааламдын бир башталышы бар деген мааниге келген жана ушундайча материализмдин «аалам түбөлүктөн бери бар» деген гипотезасы жараксыз кылынган.

Далилдери менен чоң жарылуу

George Smoot, cobe

George Smoot

Ааламдын чоң бир жарылуудан соң пайда болуп баштаганы тастыкталган соң астрофизиктер изилдөөлөрүн ылдамдатышты. Жорж Гамовдун (George Gamov) ою боюнча, аалам бул жарылуу менен пайда болгон болсо, жарылуудан калган жана ааламдын бүт тарабына бирдей тараган бир радиация болушу керек эле.

Бул гипотезадан кийинки жылдары бүт илимий ачылыштар толугу менен Биг Бенгди тастыкташты. 1965-жылы Арно Пензиас (Arno Penzias) жана Роберт Уилсон (Robert Wilson) аттуу эки изилдөөчү бул толкундарды кокустан байкап калышты. «Космостук фон радиациясы» деп аталган бул радиация космостогу белгилүү бир булактан таркаган кандайдыр бир радиациядан башкача эле. Кереметтүү бир орток багыттуулук бар эле. Башкача айтканда, жергиликтүү бир булактан чыккан эмес эле, б.а.

George Gamov

George Gamov

белгилүү бир булагы жок эле, бүт ааламга таркаган бир радиация эле. Ошентип көптөн бери ааламдын бүт тарабынан бирдей өлчөмдө жылуулук толкундары абалында аныкталган бул радиациянын Биг Бенгдин алгачкы учурларынан калганы аныкталды. Болгондо да бул чоңдук илимпоздор мурда эсептеген санга абдан жакын эле. Пензиас жана Уилсон Биг Бенгдин бул далилин эксперимент жолу менен биринчи көрсөткөн кишилер болгондуктан, Нобель сыйлыгын алышты.

Жорж Смут (George Smoot) жана НАСАдагы бир командасынын Пензиас менен Уилсондун эсептерин тастыкташы космоско жөнөтүлгөн COBE спутниги урматында болгону сегиз мүнөттү алды. Космостогу так сканерлер алган жыйынтыктар Биг Бенг үчүн жаңы бир жеңишти да алып келген. Сканерлер Биг Бенгдин алгачкы кездериндеги ысык жана тыгыз чөйрөнүн калдыктарынын тууралыгын тастыкташкан. COBE Биг Бенгдин тууралыгын далилдери менен тастыктаган эле жана илим чөйрөлөрү бул ачык чындыкты кабыл алууга мажбур эле.

Башка бир далил болсо космостогу суутек менен гелий газдарынын көлөмүн өлчөө натыйжасында келип чыккан. Бул боюнча, ааламдагы суутек-гелий газдарынын катышы Биг Бенгден калган суутек-гелий катышынын теориялык жактан эсептелген санына абдан окшош чыккан.

COBE satellite

The launch of the COBE satellite further substantiated that the universe was formed as a result of a big explosion.

Бул далилдердин ортого чыгышы Биг Бенгдин илим дүйнөсүндө толук кабыл алынышы менен жыйынтыкталды. Атактуу илимий журнал Scientific American 1994-жылдын октябрь айындагы санында «Биг Бенг модели кылымыбыздын кабыл алынган жалгыз модели» деп айткан.

The gigantic horn antenna, Bell Laboratories, Arno Penzias and Robert Wilson discovered the cosmic background radiation.

The gigantic horn antenna at Bell Laboratories where Arno Penzias and Robert Wilson discovered the cosmic background radiation. Penzias and Wilson were awarded the Nobel Prize for this discovery in 1978.

Көп жылдар бою «түбөлүктүү аалам» көз-карашын жактагандар да муну бир-бирден моюнга алып башташкан. Фред Хойл менен бирге көп жылдар бою туруктуу (статикалык) абал теориясын жактаган Деннис Скиама (Dennis Sciama) Биг Бенг чындыгы алдындагы алсыздыгын төмөнкүчө айткан:

Туруктуу абал теориясын жактагандар менен аны сынаган жана менимче аны жыгууну үмүттөнгөн байкоочулар арасында бир кездерде абдан күчтүү бир күрөш бар эле. Ал кезде менин да бир катышым бар эле. Себеби чындык экенине ишенгеним үчүн эмес, чындык болушун каалаганым үчүн «туруктуу абал» теориясын жактагам. Теориянын жараксыз экенин жактаган далилдер пайда болуп баштаган сайын Фред Хойл бул далилдерди тосуп алууда лидер рольду аткарды. Мен да аны коштоп, бул душман далилдерге кантип жооп берүүгө болот деп ой толгодум. Бирок далилдер чогулган сайын эми оюндун бүткөнү жана туруктуу абал теориясын бир четке таштоо керек экени анык боло баштаган.2

Аллах ааламды жоктон жараткан

Өнүккөн илим ортого койгон бардык далилдер менен бирге «түбөлүктүү аалам» түшүнүгү да тарыхка аралашты. Андан соң болсо андан да маанилүү суроолор пайда болду. Бул чоң жарылуудан мурда эмне бар эле? «Жок» болгон ааламды «бар» абалга алып келген кайсы күч эле?

universe

Чоң жарылуудан мурда эмне бар эле деген суроонун бир гана жообу бар. Бул – албетте, асмандарды жана жерди улуу бир тартип менен жараткан, улуу күч-кудурет ээси Аллах. Көптөгөн илимпоздор, ыймандуу болсун же болбосун, бул чындыкты кабыл алууга мажбур. Илимий платформада бул чындыкты кабыл алышпаса да, сөздөрү арасындагы моюнга алган сөздөрү алардын бетин ачып коюуда. Мисалы, мурдалары атеист болгон, бирок кийин Аллахтын бар экенин кабыл алган таанымал философтордон Энтони Флю (Anthony Flew) өтмүштө моюнга алуунун адам маанайына жакшы таасир берээрин айтып, сөзүн мындайча уланткан:

Моюнга алуу адам маанайына жакшы таасир берет дешет. Мен да бир нерсени моюнга аламын: Биг Бенг модели бир атеистке абдан азап берет. Себеби илим диний булактар тарабынан жакталган бир көз-карашты далилдеди: ааламдын бир башталышы бар деген көз-карашты.3

Англиялык материалист физик Х. П. Липсон (H. P. Lipson) сыяктуу кээ бир илимпоздор болсо Биг Бенг теориясын кааласа каалабаса кабыл алууга мажбур экенин моюнга алышат:

Менимче, мындан да алга кетүүгө жана кабыл алуу мүмкүн болгон жалгыз түшүндүрмөнүн жаратылуу экенин тастыктоого мажбурбуз. Мунун мен да кошо көп физик үчүн абдан жагымсыз экенин билем, бирок эгер эксперименттик далилдер бир теорияны колдоп жатса, ал теорияны бизге жакпаган үчүн эле жокко чыгарбашыбыз керек.4

Жыйынтыктасак, илим материалист илимпоздордун алдына каалашса да, каалашпаса да бир гана чындыкты коюп жатат: зат (материя) жана убакыт чексиз кудуреттүү, асмандарды, жерди жана ал экөө арасындагыларды кемчиликсиз жараткан бир Жаратуучу, бүт нерсеге Кудуреттүү Аллах тарабынан жаратылган.

Аллах жети асманды жана жерден да алардын окшошун жаратты. Буйрук булардын арасында токтобостон түшүп турат; силердин чынында Аллахтын бүт нерсеге кудуреттүү экенин жана чынында Аллахтын илими менен бүт нерсени курчаганын билишиңер, үйрөнүшүңөр үчүн. (Талак Сүрөсү, 12)

Курандагы ишараттар

Биг Бенг модели адамзаттын ааламды таанышына көмөкчү болуу менен бирге абдан маанилүү дагы бир кызмат аткарган. Жогоруда сөз болгондой, мурда атеист болгон бирок кийин жаратылууну кабыл алган атактуу философ Энтони Флю айткандай, Биг Бенг менен бирге «илим диний булактар тарабынан жакталган бир көз-карашты далилдеген.»

Бул чындык – «ааламдын жоктон жаратылганы» жөнүндөгү чындык. Бул илим ачкандан миңдеген жыл мурда Аллах адамдарга жол көрсөтүүчү катары түшүргөн ыйык китептерде кабар берилген.

Бүт Аллахтан келген китептердин арасында бузулбаган жалгыз китеп болгон Куранда болсо ааламдын жоктон жаратылышы да, бул жаратылуунун абалы жөнүндө да маалыматтар берилген. 14 кылым мурда вахий кылынган бул маалыматтар 20-кылымдын илимий ачылыштарына абдан окшош.

Эң биринчиден ааламдын «жок» кезден «бар» абалга келгени Куранда мындайча кабар берилет:

(Аллах) Асмандарды жана жерди эч нерсени өрнөк албастан жараткан... (Энъам Сүрөсү, 101)

Мындан 14 кылым мурда адамдардын аалам жөнүндөгү маалыматтары абдан чектүү кезде Куранда билдирилген башка бир чындык болсо – бул Биг Бенг теориясы ортого койгондой, бүт ааламдын абдан кичинекей бир көлөмдө биригип турган абалдан бөлүнүп кеңейүүнүн натыйжасында пайда болгондугу:

Ал каапырлар билишпейби, (башында) асмандар менен жер бири-бирине жабышкан (бириккен) болчу, Биз аларды бөлдүк жана бүт жандыктарды суудан жараттык. Дагы эле алар ишенишпейби (ыйман келтиришпейби)? (Анбия Сүрөсү, 30)

Бул аяттын Арапча оригиналында абдан маанилүү бир сөз тандоосу бар. Аяттын «бир-бирине жабышкан (бириккен)» деп которулган «ратк» сөзү Арапча сөздүктөрдө «бир-бирине аралашкан, бөлүнбөс абалда, аралашкан» маанилерине келет. Б.а. толук бир бүтүндү түзгөн эки зат үчүн колдонулат. Аяттагы «бөлдүк» сөзү болсо Арапча «фатк» этиши; бул этиш «ратк» абалындагы бир заттын жарып, талкалап сыртка чыгышы маанисине келет. Мисалы, уруктун өнүп, топурактан сыртка чыгышы ушул этиш менен айтылат.

Бул маалымат менен аятты кайра карайлы. Аятта асмандар менен жердин ратк абалында экени айтылууда. Андан соң бул экөө фатк этиши менен бөлүнүшкөн. Б.а. бири экинчисин жарып сыртка чыккан. Чындап эле Биг Бенгдин башталышын эстегенибизде космостук жумуртка деп аталган чекиттин ааламдын бүт затын камтыганын көрөбүз. Б.а. бүт нерсе, тагыраак айтканда, бүт «асмандар жана жер» бул чекиттин ичинде ратк абалында. Андан соң бул космостук жумуртка абдан күчтүү жарылып, ушундайча заттар фатк болгон, б.а. жумуртканы жарып сырткы чыгуу менен бүт ааламды пайда кылышкан.

Куранда кабар берилген башка бир чындык болсо – бул илим тарабынан 1920-жылдардын аягында гана аныкталган ааламдын кеңейип баратышы. Жогоруда айтылгандай, Хабблдын жылдыздардын жарык спектринин кызылга жылышын байкашы менен биринчи жолу ачыкка чыккан бул чындык Куранда мындайча кабар берилет:

Биз асманды «улуу бир күч менен» курдук жана албетте, Биз (аны) кеңейтүүчүбүз. (Зарият Сүрөсү, 47)

Кыскача айтканда, заманбап илимий ачылыштар бир тараптан материалисттик догманы жокко чыгарып, экинчи тараптан болсо Куран аяттары аркылуу кабар берилген чындыктарды дагы бир жолу тастыктоодо. Себеби аалам, материалисттер ойлогондой, заттын ичиндеги бир катар кокустуктар менен эмес, Аллахтын жаратышы менен пайда болгон, жана Аллахтан келген маалымат – албетте, ааламдын жаралышы жөнүндөгү эң туура маалымат.

Заттын көз ирмем сайын жаратылып туруусу

Биг Бенг теориясы дагы бир жолу көрсөткөндөй, Аллах ааламды жоктуктан жараткан. Бул чоң жарылуу бүт тараптан адамды ойго салган, кокустуктар менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес бир кылдат эсептерге жана детальдарга толо.

Жарылуунун ар бир көз ирмеминдеги температура, атом бөлүкчөлөрүнүн саны, ошол учурда ишке аралашкан күчтөр жана бул күчтөрдүн кубаты абдан так чоңдуктарда болушу керек. Бул чоңдуктардын бирөөсү эле талап кылынгандан башкача болгондо, бүгүн биз жашап жаткан аалам пайда болмок эмес. Аталган чоңдуктардын кандайдыр бирөөсүнүн математикалык жактан нөлгө жакын бир өлчөмгө эле өзгөрүшү ааламдын кыйрашына жетиштүү.

Кыскача айтканда, аалам жана анын курулуш материалы болгон атомдор Чоң жарылуунун артынан эле Аллах жараткан ушундай тең салмактуулуктар урматында жоктон бар болуп баштаган. Илимпоздор ошол учурда ишке ашкан окуялардын кечиликсиз так убакыттарда болгонун жана андагы физика эрежелеринин тартибин түшүнүү үчүн сансыз изилдөөлөрдү жасашкан. Учурда бул темада эмгектенген бардык илимпоздор кабыл алган чындыктар төмөнкүлөр:

«0» кези: зат да, убакыт да болбогон жана жарылуу ишке ашкан бул «учур» физикада t (убакыт) = 0 учуру деп кабыл алынууда. Б.а. t=0 учурунда эч нерсе жок. Жаратылуу башталган бул «учурдун» мурдасын сүрөттөө үчүн ошол кездеги физика мыйзамдарын билишибиз керек. Себеби азыр бар болгон физика мыйзамдары жарылуунун алгачкы учурларында жараксыз болгон.

Физика түшүндүрө алган окуялар эң кичинекей убакыт бирдиги болгон 10-43 секундадан башталат. Бул адамдын акылына эч сыйбаган бир убакыт бирдиги. Биз элестете да албаган бул кичинекей убакыт аралыгында эмнелер болгон болду экен? Физиктер бул учурда ишке ашкан окуяларды толук майда-баратына чейин түшүндүрө алчу бир теорияны алигече чыгара алышкан жок.5

Себеби илимпоздордун колунда эсептөөлөрдү жасай алуу үчүн керектүү материал жок. Математика жана физика мыйзамдарынын аныктамалары ушул чекте такалып калган. Б.а. ар бир майда-бараты абдан так тең салмактуулуктарга таянган бул жарылуунун мурдасы да, бул алгачкы учурлары да физика жана адамдын түшүнүү мүмкүнчүлүгү жете албаган бир табиятка ээ...

Убакыт болбогон бир учурдан башталган бул жаратылуу көз ирмем сайын зат ааламынын жана физика мыйзамдарынын пайда болушун камсыз кылган. Эми бул жарылууда абдан кыска мөөнөт ичинде улуу бир тактык менен ишке ашкан окуяларга бир көз жүгүртөлү:

Жогоруда да айтылгандай, физикада бүт нерсе 10-43 секунда кийинкисинен баштап эсептеле алат жана ушунча убакыттан соң гана энергия менен убакытты сүрөттөөгө болот. Жаратылуунун бул учурунда температура 1032 (100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) K барабар. Салыштырсак, күндүн температурасы миллиондор менен (108), күндөн абдан чоң жылдыздардын температурасы болсо болгону миллиарддар менен (1011) айтылат. Учурда аныктала алган эң жогорку температуранын миллиард даражалар менен чектелгенин эске алсак, 10-43 учурундагы температуранын канчалык чоң экенин элестетүүгө болот.

10-43 секундалык бул учурдан бир баскыч алга жылып, секунданын 10-37 болгон убакытка келебиз. Бул эки мөөнөт арасындагы аралык бир-эки секунда сыяктуу бир убакыт эмес. Секунданын квадрильон жолу квадрильондо бириндей бир убакыт интервалы жөнүндө сөз болуп жатат. Температура дагы эле абдан жогору болуп 1029 (100.000.000.000.000.000.000.-000.000.000) K барабар. Бул баскычта али атомдор жаратыла элек.6

big bang

Following moment "0" when no matter or time existed and when the explosion occurred, the universe, and its building blocks, the atoms, were created out of nothing within a great scheme.

a) 3 MINUTES: Protons and neutrons form atomic nuclei.
b) 1 SECOND: Quarks form hadrons, electronsand neutrinos.
c) 10-6 SECONDS: Annihilation of matter andantimatter
d) 10-35 to 10-32 SECONDS: Inflation period
e) 10-43 SECONDS: Planck time

1) Electrons captured
2) Electron
3) Neutrino
4) Helium nucleus
5) Deuterium nucleus
6) Neutron
7) Proton
8) Triples of quarks formhadrons
9) Quark
 

10) Antiquark
11) Singularity
12) Gravity
13) Electromagnetic force
14) Weak force
15) Strong force
16) Unified Force
17) Electroweak force
18) Universe becomes transparent
19) High energy fog of matter and radiation

Дагы бир кадам таштап 10-2 секундалык учурга киребиз. Бул аралык бир секунданын жүздөн бири дегенди билдирет. Бул убакыт периоду ичинде температура 100 миллиард даражада. Бул учурда «алгачкы аалам» калыптанып баштаган. Али атом ядросун түзгөн протон жана нейтрон сыяктуу бөлүкчөлөр көрүнбөйт. Ортодо электрон менен анын карама-каршысы болгон позитрон (анти-электрон) гана бар. Себеби ааламдын ал кездеги температурасы жана ылдамдыгы ушул бөлүкчөлөрдүн гана пайда болушуна мүмкүндүк берет. Жоктуктан соң жарылуу ишке ашкандан 1 секунда да өтпөстөн, электрон менен позитрондор пайда болгон.

Бул учурдан соң пайда боло турган ар бир атом бөлүкчөсүнүн качан пайда болоору абдан маанилүү. Себеби учурдагы физика мыйзамдары пайда болушу үчүн ар бир бөлүкчө атайын бир учурда пайда болушу керек. Кайсы бөлүкчөнүн мурда пайда болоору абдан маанилүү. Бул катарда же убакытта кичине эле өзгөрүү болгондо, аалам бүгүнкү абалына келмек эмес.

Эми бир саамга ойлонолу.

Чоң жарылуу теориясы ааламды түзгөн бүт материянын (заттардын) жоктуктан пайда болгонун көрсөтүү менен Аллахтын бар экендигинин бир далилин ортого койду. Бирок муну менен эле чектелбеди, Чоң жарылуудан соң али 1 секунда да өтө электе атомдун түзүүчүлөрүнүн да жоктон пайда болгонун көрсөттү. Бул бөлүкчөлөрдүн таң калыштуу тең салмактуулук жана тартибине көңүл буруу керек. Алдыда тереңирээк каралгандай, ушул тең салмактуулуктар урматында аалам бүгүнкү абалында, жана ушул тең салмактуулуктар урматында биз бейпил гана жашап жатабыз. Кыскача айтканда, чоң бир хаос жана тартипсиздикти пайда кылышы күтүлгөн бир жарылуудан соң кемчиликсиз бир тартип, биз «физика мыйзамдары» деп атаган өзгөрбөс мыйзамдар пайда болгон. Бул болсо, Чоң жарылуу да кошо, ааламдын жаратылышынан бери ар бир көз ирмемдин кемчиликсиз пландалганын бизге далилдөөдө.

Эми калган жерибизден уланталы.

planets

Do you not see that everyone in the heavens and everyone on the earth prostrates to Allah, and the sun and moon and stars and the mountains, trees and beasts and many of mankind? But many of them inevitably merit punishment. Those Allah humiliates will have no one to honour them. Allah does whatever He wills. (Surat al-Hajj: 18)

Бир баскычтан соң 10-1 секундачалык бир убакыт өткөн бир учурга келебиз. Бул кезде температура 30 миллиард даражада. t=0 учурунан бул учурга келгенге чейин али 1 секунда да өтө элек. Бирок атомдун башка бөлүкчөлөрү болгон нейтрон менен протондор эми пайда болуп баштады. Кийинки бөлүмдөрдө кемчиликсиз түзүлүшү карала турган нейтрон менен протондор мына ушундайча жоктуктан «көз ирмемден» да кыска бир убакыт ичинде жаратылышкан.

Жарылуудан кийинки 1-секундага келели. Бул учурдагы массанын тыгыздыгын караганыбызда дагы эле абдан чоң бир санды көрөбүз. Эсептөөлөр боюнча бул кездеги массанын (материянын) тыгыздыгы бир литрге 3,8 миллиард килограммды түзгөн. Миллиард килограмм деп айтылган бул санды арифметикалык жактан аныктоо жана бул санды кагаз бетинде көрсөтүү оңой. Бирок бул чоңдукту толук түшүнүү мүмкүн эмес. Бул сандын чоңдугун оңойураак көрсөтүү үчүн абдан жөнөкөй бир мисал бере турган болсок; «Гималайлардагы Эверест чокусу бул тыгыздыкта болгондо, ээ болгон тартылуу күчү менен дүйнөбүздү бир заматта жутуп салмак» десек болот.7

Кийинки убакыт аралыгынын эң негизги өзгөчөлүгү болсо – бул температуранын абдан төмөн деңгээлде болушу. Аалам эми болжол менен 14 секундалык өмүргө ээ жана температура болсо 3 миллиард даражада жана абдан кереметтүү бир ылдамдык менен кеңейишин улантууда.

Суутек жана гелий ядролору сыяктуу тең салмактуу атом ядролору пайда болуп баштаган учур да мына ушул учур. Б.а. бир протон менен бир нейтрон алгачкы жолу чогуу тура ала турган бир шартты таба алышкан. Массасы бар менен жок арасында болгон бул эки бөлүкчө кереметтүү бир тартылууну пайда кылуу менен, ошол кереметтүү таркалуу ылдамдыгына каршы туруп башташкан. Абдан аң-сезимдүү, башкарылган бир процесс жүрүп жатканы белгилүү. Абдан чоң бир жарылуудан соң улуу бир тең салмактуулук, так бир тартип пайда болууда. Протондор менен нейтрондор биригип, заттын курулуш материалы болгон атомду пайда кылып башташкан. Бирок бул бөлүкчөлөрдүн затты пайда кылуу үчүн керектүү тең салмактуулуктарды камсыздай турган бир күчкө жана аң-сезимге ээ болушу, албетте, мүмкүн эмес.

Бул процесстен кийинки периоддо ааламдын температурасы 1 миллиард даражага төмөндөгөн. Бул температура күндүн борбордогу температурасынан 60 эсе чоң. Алгачкы учурдан ал кезге чейин өткөн убакыт болгону 3 мүнөт 2 секунда гана. Эми фотон, протон, анти-протон, нейтрино жана антинейтрино сыяктуу атом-асты бөлүкчөлөр көп санда. Бул периоддо бар болгон бардык бөлүкчөлөрдүн саны жана бир-бирине болгон таасирлери абдан критикалуу. Б.а. кандайдыр бир бөлүкчөнүн санындагы кичинекей эле өзгөрүү булар аныктаган энергия деңгээлин бузат жана энергиянын затка айланышына тоскоол болот.

The Hydrogen Atom

The Hydrogen Atom

Мисалы, электрон менен позитрондорду карайлы: электрон менен позитрон бириккенде энергия пайда болот. Ошондуктан экөөсүнүн тең саны абдан маанилүү. Айталы 10 бирдик электрон менен 8 бирдик позитрон туш болду. Бул учурда 10 бирдик электрондун 8 бирдиги кайра эле 8 бирдик позитрон менен реакцияга кирет жана натыйжада энергия пайда болот. Натыйжада 2 бирдик электрон эркин калат. Электрон ааламдын курулуш материалы болгон атомду түзгөн бөлүкчөлөрдүн бири болгондуктан, аалам пайда болушу үчүн бул периоддо керектүү санда электрон болушу шарт. Жогорудагы мисалга карап ойлонсок, кезиккен электрон менен позитрондордон, эгер позитрондордун саны көбүрөөк болгондо, натыйжада ачыкка чыккан энергиядан электрондун ордуна позитрондор ашып калмак жана зат ааламы эч пайда боло алмак эмес. Позитрон менен электрондордун саны барабар болгондо, анда энергия гана чыкмак жана заттык ааламга тиешелүү эч нерсе пайда болмок эмес. Бирок электрон санынын ашыкча болушу кийин протондордун санына барабар боло турган абалда абдан так бир өлчөө менен жөнгө салынган. Себеби кийин пайда боло турган атомдо электрон менен протон сандары бир-бирине барабар болот.

Чоң жарылуудан соң пайда болгон бөлүкчөлөрдүн саны мына ушунчалык так бир эсеп менен аныкталган жана натыйжада заттык аалам пайда боло алган. Проф. Др. Стивен Вайнберг (Steven Weinberg) бул бөлүкчөлөр арасындагы реакциянын канчалык критикалык экенине төмөнкүчө басым жасаган:

Ааламда алгачкы бир канча мүнөттө чындап эле дал бирдей санда бөлүкчө жана каршы бөлүкчө пайда болгон болгондо, температура 1.000.000.000 даражанын астына түшкөндө, булардын баары жок болмок жана радиациядан башка эч нерсе калмак эмес. Бул ыктымалдуулукка каршы абдан жакшы бир далил бар: бар болушубуз. Бөлүкчө жана каршы бөлүкчөлөр жок болгон соң учурдагы ааламдын затын түзүү үчүн бир нерселер калышы үчүн позитрондордон бир аз көбүрөөк протон жана каршы нейтрондордон бир аз көбүрөөк нейтрон болушу керек эле.8

Башталыштан ушуга чейин жалпысынан 34 мүнөт 40 секунда өттү. Ааламыбыздын өмүрү эми жарым саатка барабар. Температура миллиард даражалардан түшүп, 300 миллион даражага жеткен. Электрондор менен позитрондор бир-бири менен сүзүшүп энергия чыгарууну улантышат. Эми атомду түзө турган бөлүкчөлөрдүн саны зат ааламынын пайда болушуна мүмкүндүк бере турган деңгээлде тең салмактуулукка келишкен.

Жарылуунун ылдамдыгынын салыштырмалуу жайлашы менен бирге дээрлик массасы да болбогон бул бөлүкчөлөр бир-биринин таасирине кирип башташат. Алгачкы суутек атому бир электрондун бир протондун орбитасына кириши менен пайда болот. Бул процесс менен бирге ааламда биз кезиккен негизги күчтөр менен таанышкан болобуз.

Steven Weinberg

Steven Weinberg

Адам акылына сыйбас бир пландын жемиши болгон жана түзүлүшү абдан кылдат тең салмактуулуктарга курулган бул бөлүкчөлөрдүн кокустуктар натыйжасында биригип, болгондо да баарынын бирдей кыймыл-аракетти жасашы албетте мүмкүн эмес. Бул кемчиликсиздик муну изилдегендердин баарын абдан маанилүү бир чындыкка алпарат. Бул жерде улуу бир «жаратылуу» жана бул жаратылуунун ар бир көз ирмеминде теңдешсиз бир көзөмөл бар. Себеби жарылуудан соң пайда болгон ар бир бөлүкчөнүн белгилүү бир убакытта, белгилүү бир температурада жана белгилүү бир ылдамдык менен пайда болушу шарт. Коңгуроого коюлган бир саат сыяктуу иштеген бул система иштеп баштоодон мурда бул кылдат жөнгө салуулар менен бирге программаланган. Б.а. чоң жарылуу жана анын натыйжасында пайда болгон кемчиликсиз аалам жарылуу башталаардан мурда пландалган жана андан соң процесс башталган.

Ааламды пландаган, долбоорлогон жана башкарган – бул, албетте, бүт нерсенин Жаратуучусу болгон улуу Аллах.

Бул жаратуу бир гана атомдо эмес, ааламдын чоң кичине бүт нерсесинде көрүнүп турат. Башында бир-биринен жарык ылдамдыгы менен айрылып алыстаган бул бөлүкчөлөрдөн бир гана суутек атомдору пайда болгон эмес, учурдагы аалам камтыган бардык кереметтүү системалар, башка атомдор, молекулалар, планеталар, күндөр, күн системалары, галактикалар, квазарлар ж.б. кереметтүү бир план, өлчөө жана тең салмактуулук ичинде катары менен пайда болушкан. Бир даана атомдун пайда болушу үчүн керектүү бөлүкчөлөрдүн кокустан биригиши, так тең салмактуулуктарды пайда кылышы да мүмкүн эмес болуп турганда, планеталардын, галактикалардын, кыскача айтканда, ааламдын жашоосун камсыз кылган бүт системалардын баарынын бир-бирден кокустуктар натыйжасында пайда болуп, тең салмактуулуктарга жеткенин жактоо толугу менен акылсыздык жана логикасыздык болот. Бул теңдешсиз долбоор бүт ааламдын Жаратуучусу болгон Аллахка тиешелүү.

The Helium Atom

The Helium Atom

Пайда болушу өз башынча бир керемет болгон суутек атомун башка атомдордун пайда болушу ээрчиген. Бирок бул жерде ойго «башка атомдор эмнеге карап пайда болушту, эмне үчүн бүт протон менен нейтрондор суутек атомун гана пайда кылышкан жок, бөлүкчөлөр кайсы атомдон канчалык пайда кылуу керек экенин кантип чечишти?...» сыяктуу суроолор келет. Бул суроолордун жообу бизди бир эле жыйынтыкка алып барат: суутектин жана андан соң башка бүт атомдордун пайда болушунда улуу бир кудурет, башкаруу жана план бар. Бул башкаруу жана план адам акылына жакшы сыйбаган, ачык бир «жаратуу» бар экенин көрсөткөн өзгөчөлүктө. Чоң жарылуу менен пайда болгон физика мыйзамдары арадан өткөн болжолдуу 17 миллиард жылдык убакытта эч өзгөргөн эмес. Болгондо да, бул мыйзамдар ушунчалык так эсептер натыйжасында жаратылгандыктан, бүгүнкү чоңдугунан миллиметрге башкача болсо, бүт ааламдагы түзүлүштү жана тартипти астын-үстүн кыла турган натыйжаларга жол ачышы мүмкүн. Бул жерде атактуу физик Проф. Стивен Хоукингдин (Stephen Hawking) бул жөнүндөгү сөздөрү кызыктуу. Хоукинг баяндалган кубулуштардын негизи биз түшүнө алгандан бир топ кылдат эсептер үстүнө курулганын мындайча айтат:

Эгер Биг Бенгден бир секунда кийин кеңейүү чоңдугу 100.000 миллион көбөйтүү миллиондо бирге аз болгондо, аалам кеңейүүнү токтотуп, өз ичине чөгүп кетмек.9

Ушунчалык так эсептер үстүнө курулган Чоң жарылуу убакыттын, мейкиндиктин жана заттын өзүнөн-өзү пайда болбогонун, бүт нерсенин Аллах тарабынан жаратылганын апачык көрсөтүүдө. Себеби жогоруда баяндалган кубулуштардын ээн баш кокустуктар натыйжасында пайда болушу жана ааламдын курулуш материалы болгон атомду пайда кылышы эч мүмкүн эмес.

Бул темада изилдөө жасаган көп илимпоздор да ааламдын жаратылуусунда чексиз бир күчтүн бар экенин жана анын улуулугун кабыл алышкан. Атактуу астрофизик Хью Росс (Hugh Ross) ааламдын Жаратуучусунун бүт чен-өлчөмдөрдүн үстүндө экенин мындайча түшүндүрөт:

Убакыт – кубулуштар ишке ашкан чен-өлчөм. Эгер убакыт жарылуу менен бирге пайда болгон болсо, анда ааламды пайда кылган себептин ааламдагы убакыт жана мейкиндиктен толугу менен көз-карандысыз болушу керек. Бул бизге Жаратуучунун ааламдагы бүт чен-өлчөмдөрдөн жогору экенин көрсөтөт. Ошондой эле, Жаратуучунун, кээ бирөөлөр жактагандай, ааламдын өзү эмес экенин жана ааламды курчаганын, ааламдын ичиндеги эле бир күч эмес экенин далилдейт.10

Биг Бенгдин эң негизги өзгөчөлүгү – бул теория менен адамдардын Аллахтын кудуретин жакшыраак түшүнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушунда. Ичиндеги бүт заттар менен бирге бир ааламдын жоктон пайда болушу Аллахтын кудуретинин эң чоң далилдеринен. Жарылуу учурундагы энергиянын кылдат тең салмактуулугу болсо Аллахтын илиминин чексиздигин ойлонтууга багытталган абдан чоң бир ишарат.

Ааламдагы Негизги Күчтөр

Ааламдагы физика мыйзамдарынын Чоң жарылуудан кийин пайда болгонун айтып өткөн элек. Бул мыйзамдар учурда заманбап физика кабыл алган «төрт негизги күчтүн» айланасында чогулат. Бул күчтөр ааламдагы бүт тартипти жана системаны түзүү үчүн Чоң жарылуунун артынан эле, алгачкы атом бөлүкчөлөрү пайда болгондон баштап жана атайын белгиленген убактарда пайда болушкан. Атомдор, б.а. зат ааламы ушул күчтөрдүн таасири менен гана бар боло алган жана ааламга абдан тартиптүү бир план менен таркалышкан. Бул күчтөр: жердин тартылуу күчү деп аталган массанын тартуу күчү, электромагниттик күч, күчтүү ядролук күч жана алсыз ядролук күч. Булардын баарынын күчү жана таасири бир-биринен айырмалуу. Күчтүү жана алсыз ядролук күчтөр атомдун түзүлүшүн гана аныкташат. Берки эки күч, б.а. жердин тартылуу күчү жана электромагнит болсо атомдордун арасындагы байланышты жана натыйжада бүт заттык нерселер арасындагы тең салмактуулукту аныкташат. Жер бетиндеги мындай кемчиликсиз тартип бул күчтөрдүн абдан так чоңдукта болушунун бир натыйжасы. Эң кызыктуу жагдай болсо бул күчтөр бир-бирине салыштырылганда көрүлөт. Себеби Биг Бенгден соң пайда болгон жана ааламга таркаган заттар араларында абдан чоң айырмалар болгон ушул күчтөргө жараша аныкталган. Бул күчтөрдүн чоңдуктарын бир-бирине төмөнкүчө салыштырууга болот:

Бул негизги күчтөр кемчиликсиз бир күч таралышы менен зат ааламынын пайда болушуна шарт түзүшөт. Күчтөр арасындагы бул катыш ушунчалык так бир тең салмактуулукта курулгандыктан, ушул катышта болгондо гана бөлүкчөлөргө талап кылынган таасирди бере алышат.

1. Ядродогу ири күч: күчтүү ядролук күч

The Strong Nuclear Force

1. Carbon -14: 6 protons, 8 neutrons
2. Neutron
3. Electron
4. Proton
5. Neutrino
6. Photon
7. Nitrogen -14: 7 protons, 7 neutrons

Китептин башынан бери атомдун баскыч баскыч кантип жаратылганын жана бул жаратылуудагы так тең салмактуулуктарды карадык. Өзүбүз да кошо, айланабызда көзүбүзгө көрүнгөн бүт нерсенин атомдордон тураарын жана бул атомдордун болсо көптөгөн бөлүкчөлөрдөн тураарын көрдүк. Бир атомдун ядросун түзгөн бүт бөлүкчөлөрдү чогуу кармап турган күч эмне болду экен? Ядрону чогуу (чачыратпай) кармап турган жана физика мыйзамдары билген эң кубаттуу күчтү түзгөн бул күч – «күчтүү ядролук күч».

Strong nuclear force: 15
Weak nuclear force: 7.03 x 10-3
Gravitational force: 5.90 x 10-39
Electromagnetic force: 3.05 x 10-12

Бул күч атомдун ядросундагы протондордун жана нейтрондордун чачырабастан чогуу турушун камсыз кылат. Атомдун ядросу ушинтип түзүлөт.

Бул күчтүн кубаты ушунчалык жогору болгондуктан, ядронун ичиндеги протондордун жана нейтрондордун дээрлик бир-бирине жабышып турушуна шарт түзөт. Ушул себептен бул күчтү алып жүргөн абдан кичинекей бөлүкчөлөр латын тилинде «жабыштыргыч (клей)» маанисине келген «gluon» деген ат менен аталышат. Бул жабышуунун күчү абдан так жөнгө салынган. Бул жабыштыргычтын күчү протондордун жана нейтрондордун талап кылынган аралыкта турушун камсыз кылуу үчүн атайын белгиленген.

Бул күч бир аз күчтүүрөөк болгондо, протондор менен нейтрондор бир-биринин ичине кирмек, бир аз алсызыраак болгондо болсо, чачырап, таркап кетишмек. Мына ушул күч Чоң жарылуунун алгачкы секундаларынан бери атомдун ядросунун пайда болушу үчүн керектүү жалгыз мааниге ээ.

Күчтүү ядролук күч сыртка чыкканда, канчалык кыйратуучу күчкө ээ экенин бизге Хиросима менен Нагасакидеги тажрыйбалар көрсөткөн.

Алдыдагы бөлүмдөрдө тереңирээк карала турган атом бомбаларынын мынчалык таасирдүү болушунун жалгыз себеби – бул атомдун ядросунда сакталган ушул күчтүн сырткы чыгышы.

2. Атомдун коопсуздук кемери: алсыз ядролук күч

Ушул учурда жер бетиндеги тартипти камсыздаган эң маанилүү факторлордун бири – бул атомдун өз ичинде тең салмактуу бир түзүлүштө болушу. Бул тең салмактуулук урматында заттар бир заматта бузулуп кетпейт жана адамдарга зыян бере турган нурларды чыгарбайт. Атом бул тең салмактуулугун ядросундагы протондор менен нейтрондор арасындагы «алсыз ядролук күчтүн» урматында сактайт. Бул күч өзгөчө ичинде ашыкча нейтрон жана протон болгон ядролордун тең салмактуулугун камсыз кылууда маанилүү бир роль ойнойт. Бул тең салмактуулукту камсыз кылууда керек болсо бир нейтрон протонго айлана алат.

Бул процесс натыйжасында ядродогу протон саны өзгөргөндүктөн, эми атом да өзгөрүп, башка бир атом болуп калат. Бул жерде жыйынтык абдан маанилүү. Бир атом талкаланбастан, башка бир атомго айланган жана затын (материясын) коргоп калган болот. Мына ушундайча жандыктар ээн баш абалда айланага таркап адамдарга зыян бере турган бөлүкчөлөрдөн келчү коркунучтардан бир коопсуздук кемери менен корголгондой корголгон болушат.

3. Электрондорду орбитада кармаган күч: электромагниттик күч

Бул күчтүн ачылышы физика дүйнөсүндө бир чыйыр ачты. Ар бир телонун өзүнүн түзүлүшүнө жараша бир «электрдик зарядга» ээ экени жана бул электрдик заряддар арасында бир күч бар экени аныкталды. Бул күч карама-каршы электрдик заряддуу бөлүкчөлөрдүн бир-бирин тартышын, бирдей заряддуу бөлүкчөлөрдүн болсо бир-бирин түртүшүн камсыз кылат. Мунун урматында бул күч атомдун ядросундагы протондор менен айланасындагы орбиталарда жүргөн электрондордун бир-бирине тартылышын камсыздайт. Мына ушундайча атомду түзгөн эки негизги бөлүк болгон «ядро» менен «электрондор» бирге болуу мүмкүнчүлүгүн алышат.

Бул күчтүн кубатынын кичине эле башкача болушу электрондордун ядронун айланасынан чачырап, таркап кетишине же ядрого жабышып калышына себеп болот. Бул эки учурда тең атомдун, жана натыйжада зат ааламынын пайда болушу мүмкүн эмес. Бирок бул күч алгач пайда болгондон бери ээ болгон чоңдугу урматында ядродогу протондор менен электрондорду атомдун пайда болушу керек болгон, эң ылайыктуу күчтө тартат.

4. Ааламды орбиталарда кармаган күч: жердин тартылуу күчү

Isaac Newton

Supreme design and perfect order prevail in the entire universe governed by these fundamental forces. The Owner of this order is, beyond doubt, Allah, Who created everything flawlessly out of nothing. Isaac Newton (1642-1727), the father of modern physics and celestial mechanics, who is recognized as "one of the greatest scientists who ever lived" draws attention to this fact:
"This most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful Being. This Being governs all things, not as the soul of the world, but as Lord over all, and on account of His dominion. He is wont to be called Lord God, Universal Ruler."

Бул күч биз сезе алган жалгыз күч болсо да, ал жөнүндө абдан аз маалыматыбыз бар. Биз жердин тартылуу күчү деп билген бул күчтүн чыныгы аты «гравитациялык күч». Күчү башка күчтөргө салыштырмалуу эң төмөн болгону менен, абдан чоң массалардын бир-бирин тартышын камсыздайт. Ааламдагы галактикалардын, жылдыздардын бир-бирлеринин орбиталарында турушунун себеби – ушул күч. Дүйнөнүн жана башка планеталардын күндүн айланасында белгилүү бир орбитада кала алышынын себеби да – гравитациялык күч. Биз ушул күчтүн урматында жер бетинде басып жүрө алабыз. Бул күчтүн кубатында бир азайуу болсо, жылдыздар ордунан жылып, дүйнө орбитасынан чыгат, биз болсо жердин бетинен космос мейкиндигине чачылабыз. Кичинекей бир көбөйүү болсо жылдыздар бир-бирин сүзүп, дүйнө күнгө жабышат жана биз болсо жердин астына чөгөбүз. Булардын баарынын ыктымалдыгы төмөн сезилиши мүмкүн, бирок бул күчтүн учурдагы кубатынан бир саамга эле башкача болушу бул жыйынтыктарга туш болуу үчүн жетиштүү.

Бул багытта изилдөө жасаган бүт илимпоздор сөз кылынган негизги күчтөрдүн абдан кылдаттык менен аныкталган болушунун ааламдын бар болушу үчүн сөзсүз керектүү бир шарт экенин кабыл алышууда.

Атактуу молекулярдык биолог Майкл Дентон (Michael Denton) Nature's Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe (Табияттын тагдыры: биология мыйзамдары ааламдагы максатты кандайча көрсөтүүдө) аттуу китебинде бул чындыкка мындайча басым жасайт:

Эгер гравитациялык күч бир триллион эсе күчтүү болгондо, анда аалам абдан кичинекей бир жерде болмок жана өмүрү да абдан кыска болмок. Орточо бир жылдыздын массасы азыркыдан бир триллион эсе кичинекей болмок жана өмүрү да бир жылдай эле болмок. Башка тараптан, эгер гравитациялык күч биразга эле алсызыраак болгондо, эч бир жылдыз же галактика эч пайда боло алмак эмес. Башка күчтөр арасындагы тең салмактуулуктар да абдан назик «эсептелген». Эгер күчтүү ядролук күч биразга эле алсыз болгондо, анда ааламдагы жалгыз тең салмактуу элемент суутек болмок. Башка эч бир атом боло алмак эмес. Эгер күчтүү ядролук күч электромагниттик күчкө салыштырмалуу биразга эле күчтүүрөөк болгондо, анда ааламдагы жалгыз тең салмактуу элемент ядросунда эки протону бар бир атом болмок. Мындай учурда ааламда эч суутек болмок эмес, жана жылдыздар жана галактикалар эгер пайда болушса да, азыркы түзүлүштөрүнөн такыр башкача болмок. Кыскасын айтканда, эгер бул негизги күчтөр жана өзгөрүүчүлөр азыр ээ болгон маанилеринин дал өзүндөй мааниге ээ болушпаса, эч бир жылдыз, супернова (supernova), планета жана атом болмок эмес. Жашоо да болмок эмес.11

Атактуу физик Пол Дейвис (Paul Davies) болсо ааламдагы физика мыйзамдарынын бул белгиленген өлчөмдөрүнө болгон таң калуусун мындайча билдирет:

Жана адам космологияны изилдеген сайын керемет улам даанараак абалга келет. Ааламдын башталышы жөнүндөгү акыркы ачылыштар кеңейип бараткан ааламдын таң калыштуу бир кылдаттык менен тартипке салынганын ортого койууда.12

Бүт ааламда бул негизги күчтөрдүн үстүнө курулган улуу бир долбоор жана кемчиликсиз бир тартип өкүм сүрүүдө. Бул тартиптин Ээси албетте бүт нерсени кемчиликсиз абалда жоктон бар кылган Аллах. Эң төмөн күч менен жылдыздарды орбиталарында кармаган, эң күчтүү күч менен кичинекей атомдун ядросун аралаштырган – бул ааламдардын Рабби Аллах. Бүт күчтөр Ал койгон «өлчөмдөргө» жараша кыймылдайт. Аллах ааламдын жаратылуусундагы тартипке, «белгилүү бир өлчөм менен» эсептелген тең салмактуулуктарга бир Куран аятында мындайча көңүл бурган:

Асмандардын жана жердин мүлкү Ага тиешелүү; (Анын) баласы жок. Мүлктө Анын шериги жок, бүт нерсени жаратып, аны тартипке салган, белгилүү бир өлчөм менен жараткан. (Фуркан Сүрөсү, 2)

 

Бележки

1. David Filkin, Stephen Hawking's Universe:The Cosmos Explained, Basic Books, October 1998, pp. 85-86

2. Stephen Hawking's A Brief History of Time A Reader's Companion (Edited by Stephen Hawking; prepared by Gene Stone), New York, Bantam Books, 1982, p. 62-63

3. Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, Cosmos, Bios, Theos, La Salla IL: Open Court Publishing, 1992, p. 241

4. H. P. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 138, 1980, p. 138

5. Taşkın Tuna, Uzayın Sırları (The Secrets of Space), Boğaziçi Yayınları, p.185

6. Colin A. Ronan, The Universe Explained, The Earth-Dwellers's Guide to the Mysteries of Space, Henry Holt and Company, pp. 178-179

7. Taşkın Tuna, Uzayın Sırları (The Secrets of Space), Boğaziçi Yayınları, p.186

8. Steven Weinberg, The First Three Minutes, A Modern View of the Origin of the Universe, Basic Books, June 1993, p. 87

9. Stephen W. Hawking, A Brief History of Time, Bantam Books, April 1988, p. 121

10. Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, How Greatest Scientific Discoveries of the Century Reveal God, Colorado: NavPress, Revised Edition, 1995, p. 76

11. Michael Denton, Nature's Destiny:How The Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe, The New York: The Free Press, 1998, pp. 12-13

12. Paul Davies, The Accidental Universe, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, Foreword

2 / total 7
You can read Harun Yahya's book Атом Керемети online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."