< <
5 / total: 14

Илимпоздор Аллахтын Далилдерин Тастыкташууда

Китептин буга чейинки беттеринде каралган маалыматтар ааламдын илим тарабынан ачылган өзгөчөлүктөрүнүн Аллахтын бар экендигине ишарат кылаарын көрсөттү. Илим аркылуу мындай тыянакка барабыз: ааламдын бир Жаратуучусу бар жана ал Жаратуучу өтө кудуреттүү, акылы, илими Улук Аллах. Аллахты туура таанууда бизге дин жол көрсөтөт. Ошондуктан илимди дин кабар берген чындыктарды тагыраак көрүү жана изилдөө үчүн колдонула турган бир ыкма деп атоого болот. Бирок бүгүнкү күндө илимпоз аты менен чыккан адамдардын бир бөлүгү өтө чоң жаңылыштыкта. Алардын ою боюнча, илимий ачылыштар Аллахтын жаратканын көрсөтпөйт. Тескерисинче, илимий маалыматтарга таянып Улуу Аллахтын бар экенине жетүүгө болбойт дешип, атеисттик илим түшүнүгүн чыгарышкан. Ошондуктан илим менен дин бир-бирине карама-каршы келген эки маалымат булагы деген жаңылыш пикирге кабылышкан.

Негизи мындай атеисттик илим түшүнүгү адамзат тарыхында өтө жаңы. Бир канча кылым мурдага чейин илим менен дин карама-каршы келет деген ой эч болгон эмес, илим Аллахтын бар экенин далилдеген бир ыкма деп кабыл алынып келген. Атеисттик илим түшүнүгү болсо 18- жана 19-кылымдагы материалисттик жана позитивисттик философиялардын илим дүйнөсүнө эгемендик кылышы натыйжасында өнүктү.

Өзгөчө 1859-жылы Чарльз Дарвиндин эволюция теориясын чыгарышы менен материалисттик дүйнө көз-карашындагы чөйрөлөр бул теорияны динге каршы бир альтернатива катары көрүп, идеологиялык жактан жактап башташты. Себеби эволюция теориясы жашоону Аллах тарабынан жаратылган эмес, кокустан пайда болгон деп чыккан. Ошентип эволюция теориясына таянып дин илимге карама-каршы келет деп чыгышты. Англис изилдөөчүлөр Майкл Бейджент, Ричард Лей, Генри Линкольн бул жөнүндө мындай дешет:

Дарвинден бир жарым кылым мурда илим динден бөлөк эмес эле; тескерисинче анын бир бөлүгү эле жана түпкү максаты ага кызмат кылуу эле... Бирок Дарвиндин убагындагы илим ошол кезге чейин келген бул түшүнүктөн алыстатылды жана ага динге каршы абсолюттук бир атаандаш жана альтернативдүү бир түшүнүк деп аныктама берилди. Мындан кийин адамзат бул экөө арасында тандоо жасоого мажбурланып баштамак.27

Дин менен илим арасындагы мындай ойлоп табылган бөлүүчүлүк, башында да айтылгандай, толугу менен идеологиялык максатта эле. Материализмге ыйман кылгандай жабышкан кээ бир илимпоздор ааламдын бир Жаратуучусу жок деген калпты өз ойлорунда далилдөө үчүн өздөрүнө шарт коюп алышкан жана бул багытта ар кандай жараксыз теорияларды чыгарышкан. Эволюция теориясы алардын эң белгилүүсү жана эң негизгиси эле. Ошондой эле, астрономияда да «стационардуу абал теориясы» же «хаос теориясы» сыяктуу теориялар чыгарылды. Бирок илим өзү, мурдакы бөлүмдөрдө да каралгандай, Жаратуучунун бар экенин четке каккан мындай теорияларды бир-бирден кыйратты.

Учурда бул теорияларды дагы эле жактап, атеизмде көшөргөн илимпоздор – бул өздөрүнө Аллахка ишенбейм деп шарт коюп алган, догматик жана фанат кишилер. Белгилүү англис зоолог жана эволюционист Д. М. С. Уотсон өзүнүн жана башка кесиптештеринин эволюцияны эмне үчүн кабыл алганын айтып берип жатып бул догматизмди мындайча мойнуна алат:

Эволюция теориясынын кеңири кабыл алынган бир теория болушунун себеби – бул теорияны далилдей турган жетиштүү далилдин болушу эмес, экинчи альтернативанын, б.а. табият-үстү жаратылуунун толугу менен кабыл алынгыс болушу.28

Уотсон «табият-үстү жаратылуу» деп Аллахтын жаратуусун айтып жатат. Бул илимпоз, көрүнүп тургандай, муну өз оюнда «кабыл алынгыс» көрүп жатат. Эмне үчүн? Илим ошондой дегени үчүнбү? Жок, тескерисинче илим жаратылуунун тууралыгын далилдөөдө. Уотсондун муну «кабыл алынгыс» деп эсептешинин себеби, ал өзүнө Аллахтын бар экенин жокко чыгаруу шартын коюп алган. Башка бүт эволюционисттер да ушундай абалда.

Эволюционисттер илимге эмес, материалисттик философияга көз-каранды жана илимди да ушул философияга туура келтирүү үчүн бурмалашат. Гарвард университетинен белгилүү бир генетик жана ачык сөздүү бир эволюционист Ричард Левонтин бул чындыкты төмөнкүчө мойнуна алат:

Биздин материализмге бир ишенимибиз бар, «априори» (алдын-ала кабыл алынган, туура деп эсептелген) бир ишеним, бул. Бизди дүйнөнү материалисттик түшүндүрүүгө мажбурлаган нерсе – илимдин ыкмалары жана эрежелери эмес. Тескерисинче, материализмге болгон априори көз-карандылыгыбыз себебинен дүйнөнү материалисттик көз-караш менен түшүндүргөн изилдөө ыкмаларын жана түшүнүктөрдү ойлоп чыгарабыз. Материализм абсолюттук чындык болгондуктан, Кудай жараткан деген бир түшүндүрмөнүн сахнага киришине уруксат бере албайбыз.29

Анткен менен, бул догматик материалист топко каршы тарыхта болуп келгендей учурда да Аллахтын бар экенин тастыктаган, ал тургай, илимди Аллахты таануунун бир жолу катары көргөн илимпоздор бар. Өзгөчө АКШда барган сайын күчөгөн "Creationism" (Жашоонун жаратылганын жактаган) агым бүт жандыктарды улуу кудуреттүү Раббибиз Аллахтын жаратканын илимий далилдер менен көрсөтүшүүдө.

Бул болсо бизге илим менен диндин бир-бирине карама-каршы келген эки маалымат булагы эмес экенин, тескерисинче илимдин дин тарабынан берилген абсолюттук чындыктарды тастыктаган бир ыкма экенин көрсөтөт. Болгондо да, Ислам адамдарды илимге өзгөчө үндөп, ааламды изилдөөнүн Аллахтын жаратуусун түшүнүүнүн бир ыкмасы экенин кабар берет. Төмөнкү Куран аятында Аллах ушуга ишарат кылат:

Үстүлөрүндөгү асманга карашпайбы? Биз аны кандай курганыбызды жана аны кандай кооздогонубузду? Анын эч кандай жаракасы жок. Жерди болсо кандай төшөп-жайдык? Анда чайпалбас тоолор жайгаштырдык жана анда «көздүн жоосун алуучу жана көз кубандыруучу» ар бир жуптан канчалаган өсүмдүктөрдү өстүрдүк. Жана асмандан куттуу (береке жана мээримге толо) суу түшүрдүк; ошентип аны менен бакчалар жана өнө турган уруктарды өстүрдүк. Жана бир-бири үстүнө тизилген бүчүр байлаган бийик курма дарактарын да. (Каф Сүрөсү, 6-7, 9-10)

Max Plank fizikçi Sir Isaac Newton

German physicist Max Planck

Sir Isaac Newton

Бул аяттардан да көрүнүп тургандай, Куранда дайыма адамдар ойлонууга, акыл жүгүртүүгө, жашап жаткан дүйнөсү жөнүндө бүт нерсени изилдөөгө чакырылат. Себеби илим динди колдойт, адамды караңгылыктан куткарып, жакшыраак түшүнүк менен ойлонууга түртөт; адамдын ой жүгүртүү дүйнөсүн кеңейтип, ааламда апачык көрүнүп турган Улуу Аллахтын жаратуу издерин түшүнүшүнө көмөкчү болот. Бул кылымдын эң улуу генийи деп кабыл алынган жана Аллахка ишенген Альберт Эйнштейн «Терең бир ыйманы жок чыныгы илимпозду элестете албайм. Муну мындайча сүрөттөөгө болот: динсиз бир илимге ишенүү мүмкүн эмес» деп илимдин динди колдоорун айткан.30

Заманбап физиканын түзүүчүсү Макс Планк болсо мындай деген:

Кайсы тармакта болбосун, илим менен чындап алектенген ар бир адам илим ибадатканасынын эшигиндеги мындай жазууну окуйт: «ыйман кыл.» Ыйман (ишеним) илимпоздун сөзсүз болчу бир өзгөчөлүгү.31

Китепте бул жерге чейин каралгандар ааламдын жана жандыктардын пайда болушун кокустуктар менен түшүндүрүүгө болбой турганын апачык көрсөттү. Жасаган изилдөөлөрү менен илим дүйнөсүнө багыт берген көп илимпоз да бул улуу чындыкты тастыктаган жана дагы эле тастыктоодо. Себеби адамдар аалам жөнүндө канча көп нерсе үйрөнсө, андагы кемчиликсиз тартипке болгон таң калуусу ошончолук өсөт. Ар бир жаңы ачылган нерсе «Жаратылууну» толук колдоодо.

21-кылымга кирип жатканда заманбап физиктердин да көпчүлүгү Жаратуучунун бар экенин кабыл алууда. Дэвид Дарлинг мындай дейт:

Убакыт жок эле, космос жок эле. Зат менен энергия жок эле. Эч нерсе жок эле. Эң кичинекей бир чекит, бир боштук да жок эле. Ошол жоктуктан укмуш кичинекей бир кыймыл келип чыкты. Кичинекей бир титирөө. Кичинекей бир толкун, билинээр-билинбес бир бурганак. Бул космостук кутунун капкагы ачылып, астынан жаратылуу кереметинин бүчүрлөрү көрүндү.32

Мындан тышкары, ар кандай көптөгөн илим тармагынын куруучуларынын дээрлик баарынын Аллахка жана ыйык китептерине ишенген кишилер болгону белгилүү. Тарыхтагы эң белгилүү физиктер арасында орун алган Ньютон, Фарадей, Кельвин жана Максвелл мындай илимпоздорго мисал.

Белгилүү физик Исаак Ньютон жашаган доордо илимпоздор дүйнөдөгү телолордун жана планеталардын кыймылдарын ар башка мыйзамдар менен түшүндүрүүгө болот деп ишенишкен. Ньютон болсо дүйнө менен космостун Жаратуучусунун жалгыз экенин, ошондуктан бир мыйзамдар менен түшүндүрүү керек экенин жактаган. Бул маанилүү көз-карашын китебинде мындай деп жазган:

Күндүн, планеталардын жана кометалардын бул кемчиликсиз системасы күчтүү жана акылдуу бир заттын контролу жана башкаруусу менен гана алга жүрүшү мүмкүн.33

Көрүнүп тургандай, Ортоңку кылымдан бери физика, математика жана астрономия тармактарында изилдөөлөр жүргүзгөн жүздөгөн илимпоздор аалам жалгыз Жаратуучу тарабынан жаратылган деген пикирде биригишип, баары бир жагдайга көңүл бурушкан. Физикалык астрономиянын түзүүчүсү жана ыймандуу илимпоздордун сыр сөзү (пароль) болгон «Аллах жараткан бүт нерсесинде өзүн көрсөтөт» деген пикирди чыгарган биринчи илимпоз Йоханнес Кепплер китептеринин биринде Аллахка болгон чын жүрөктөн ишенимин төмөнкүдөй айткан:

Биз Аллахка муктаж, алсыз кулдар катары, өз акылыбызга жараша Аллахтын акылынын бийиктигин жана улуулугун көрүп, Ага моюн сунушубуз керек.34

Термодинамиканы түзгөн улуу физик Уильям Томпсон (лорд Кельвин) болсо Аллахка ишенген бир христиан эле. Дарвиндин эволюция теориясына өтө каршы чыгып, бул теорияны толугу менен четке каккан. Өлүмүнөн кыска убакыт мурда болсо мындай деген:

Жашоонун келип чыгышын караганыбызда илим ал Улуу Кудуреттин бар экенин толук тастыктайт.35

Оксфорд университетинин физика профессорлорунан Роберт Маттеус 1992-жылы жазган жана ДНК молекулаларынын Аллах тарабынан жаратылганын айткан китебинде ушул эле чындыкты мындайча айткан:

Бүт бул процесстер кемчиликсиз бир гармония менен бир клеткадан жандуу бир наристеге; андан соң кичинекей балага, аягында бойго жеткен бир адамга чейин уланат. Бүт бул кубулуштарды биологиянын бүт этаптарынан көрүлгөндөй керемет менен гана түшүндүрүүгө болот. Кантип ушунчалык кемчиликсиз жана комплекстүү бир организм ушунчалык жөнөкөй жана кичинекей бир клеткадан келип чыгышы мүмкүн? Кичинекей бир (i) тамгасынын үстүндөгү чекиттен да кичинекей бир клеткадан укмуш бир АДАМ жаратылат? Бул анык бир керемет.36

Температура агымы жөнүндө сансыз изилдөөлөрдү жасап сыйлыктарды алган жана «механикалык жылуулук өткөргүчтүк теңдемесин» жана термодинамиканын биринчи мыйзамын тапкан Джеймс Джоуль илим жөнүндөгү ишенимин мындайча айткан:

Аллахтын талаптарын үйрөнгөн жана моюн сунган соң кийинки милдетибиз – Анын акылын, күчүн жана жакшылыгын кылган иштеринен түшүнүү. Табият мыйзамдарын билүү – бул Аллахты билүү.37

Илимий методдун келип чыгышында маанилүү роль ойногон илимпоздордон Фрэнсис Бэкондун сөздөрү да анын Аллахка ишенгенин көрсөтөт:

Ката кетиришибизге бөгөт болуу үчүн таянуу керек болгон эки жол башчыбыз бар; биринчиси Аллахтын вахийи Ыйык Китеп, экинчиси болсо Аллахтын күчүн көрсөткөн жаратылгандар.38

Жасалган ар бир жумуш аны жасагандын күчү менен жөндөмүн көрсөтөт; андай болсо булардын баары Аллахтын жумушу; жасаган заттын бүт нерсени жасай ала турган кудуретте экенин жана акылын көрсөтөт; дүйнө Аллахтын бир чыгармасы.39

sütun kolon resmi

Ааламдын Аллах тарабынан жаратылганын кабыл алган жана өмүрлөрүндө ушул тарабы менен белгилүү болгон илимпоздордун бир бөлүгү төмөнкүлөр:

- Роберт Бойль (азыркы химиянын атасы.)

- Иона Уильям Петти (статистика жана заманбап экономика тармактарындагы эмгектери менен белгилүү.)

- Майкл Фарадей (бүт замандардын эң улуу физиктеринин бири.)

- Грегори Мендель (генетиканын атасы, генетика илиминдеги ачылыштары менен дарвинизмди жараксыз кылды.)

- Луи Пастер (бактериологиянын эң алдыңкы ысмы, дарвинизмге каршы согуш ачкан.)

- Джон Дальтон (атом теориясынын атасы.)

- Блез Паскаль (эң белгилүү математиктерден.)

- Джон Рэй (англис табият тарыхынын эң белгилүү ысмы.)

- Николаус Стено (жер кабаттарын изилдеген белгилүү бир стратиграф.)

- Карл Линней (биологиялык классификациянын атасы.)

- Жорж Кювье (салыштырмалуу анатомия илимин ачкан.)

- Мэтью Мори (океанографияны ачкан.)

- Томас Андерсон (органикалык химия тармагында изилдөө жасаган биринчи кишилердин бири.)

- Сэр Чарльз Белл (мээнин жана нерв системасынын картасын биринчи жолу сызган.)

- Жан Анри Фабр (заманбап энтомологиянын негиздөөчүсү.)

- Джон Амброз Флеминг (заманбап электр энергиясынын негиздөөчүсү.)

- Джеймс Клерк Максвелл (жарыктын электромагниттик теориясын түзгөн киши.)

 

Bilješke

27. Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, The Messianic Legacy, Gorgi Books, London: 1991, s. 177-178.

28. D.M.S. Watson, "Adaptation", Nature, sayı 124, s. 233.

29. Richard Levontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, January 9, 1997. s. 28.

30. Einstein, Science, Philosophy and Religion; A Symposium, 1941, ch.13

31. J.De Vries, Essential of Physical Science, Wm.B.Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids, SD 1958, s. 15 (Isaac Newton, Principia, II.Basım)

32. Timothy R. Stout, Tim Stout's Creation-Science Page, Chapter: Great Scientist Who Believed In a Creator God.

33. Timothy R. Stout, Tim Stout's Creation-Science Page, Chapter: Great Scientist Who Believed In a Creator God.

34. Ümit Şimşek, Big Bang: Kainatın Doğuşu, s. 55.

35. David Daryling, Deep Time, 1990.

36. Unravelling The Mind Of God, s.8/Taşkın Tuna, Uzayın Ötesi, s. 47.

37. James Joule, Scientists of Faith, Dan Graves, Kregel Resources, 1996, s.133

38. Henry M. Morris, Men of Science Men of God, Great Scientists who Believed the Bible, Ekim 1992, Master Books, s.15

39. Michael Bumbulis, Phd Christianity and the Birth of Science, http://www.best.com/~dolphin/asstbib.fhtml

5 / total 14
You can read Harun Yahya's book Аллах Акыл Менен Таанылат online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."